PPA: Výzva pre lesníkov!!! : Podpora investícií do lesníckych technológii a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh ( 2017-12-21 )

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre lesníkov:

opatrenie: 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
podopatrenie: 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh č. DM – 17/2017

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2017
Dátum uzavretia výzvy:20. 04. 2018

Oprávnené aktivity:

Oprávnené sú aktivity zamerané na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh a to:
- Investície na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa lesa
- Investície na spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich uvádzanie na trh – vzťahuje sa na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním.

Výška dotácie:

- v prípade menej rozvinutých regiónov 50% z celkových oprávnených výdavkov
- v prípade ostatných oblastí 40% z celkových oprávnených výdavkov

Výška príspevku:

- Minimálna výška príspevku je 10 000 EUR
- Maximálna výška príspevku je 400 000 EUR


Oprávnení žiadatelia:

Príjemcom pomoci je podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, t.j. každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania (ďalej len „príjemca pomoci“).

Príjemcom pomoci je jediný podnik.

Jediný podnik zahŕňa všetky podniky, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:

a) jeden podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inom podniku;

b) jeden podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného podniku;

c) jeden podnik má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný podnik na základe zmluvy, ktorú s daným podnikom uzavrel, alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti;

d) jeden podnik, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného podniku, má sám, na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného podniku, pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom podniku.

Podniky, ktoré majú akýkoľvek vzťah uvedený v písm. a) až d) prostredníctvom jedného alebo viacerých iných podnikov, sa takisto považujú za jediný podnik.

Príjemcami pomoci sú:

fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

- súkromných vlastníkov a ich združení;
- obcí a ich združení;
- cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním

fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky) poskytujúce služby v lesníctve za predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným v prvom bode.

Viac informácií, ako aj celé znenie výzvy nájdete na www.apa.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 760

Momentálne je počet účastníkov: 1539