Novinky:

11-01-2018
MP SR: Pozvánka na prednášku - Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Vás srdečne pozýva na prednášku spojenú s diskusiou na
21-12-2017
PPA: Výzva pre lesníkov!!! : Podpora investícií do lesníckych technológii a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí
15-12-2017
PPA: Výzva na predkladanie ŽoNFP na Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len „PPA“)
06-12-2017
PPA: Zmena sídla PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje na svojej internetovej stránke www.apa.sk, že novou adresou
09-03-2017
PPA: Výzva na predkladanie ŽoNFP – OP Rybné hospodárstvo
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory
03-03-2017
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí na VDJ
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
01-03-2017
MP SR: Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2017
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie
24-02-2017
PPA: Zverejňovanie informácií o podporách nad rámec zákona
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v rámci plánu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti
22-02-2017
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie resp. o rozšírenie záväzku na opatrenie platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov v roku 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o zaradenie
20-02-2017
MP SR: Pozvánky na Informačné dni pre poľnohospodárov bývalého Západoslovenského, Stredoslovenského a Východoslovenského kraja
3.3.2017 - Košice 7.3.2017 - Nitra 9.3.2017 - Banská Bystrica Viac informácií nájdete tu: http:
20-02-2017
MP SR: Pozvánka na konferenciu "Budúcnosť hospodárenia v znevýhodnených oblastiach na Slovensku"
Konferencia sa uskutoční 2. marca 2017 v Hoteli AquaCity Poprad, Športová 1397/1, 058 01 v Poprade. Cieľom
16-02-2017
MP SR: Rozširujeme podpory na pestovanie jahôd, lieskových orechov, bazy, či ruže jabĺčkovej
výšenie diverzifikácie pestovaných plodín na Slovensku vnímame ako nevyhnutnú súčasť prípravy na klimatické
14-02-2017
PPA: Tlačová správa o stave schvaľovania platieb priamych podpôr pre kampaň 2016 k 07.02.2017
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako príslušný orgán štátnej správy
14-02-2017
PPA: Oznámenie k neschváleniu priamych platieb
SPPK dňa 27. 1. 2017 oslovila generálneho riaditeľa PPA so žiadosťou o poskytnutie informácií o dôvodoch
08-02-2017
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí v rámci žiadosti na rok
08-02-2017
PPA: Zoznam uzatvorených zmlúv OP Rybné hospodárstvo
PPA zverejnila Zoznam uzatvorených zmlúv za Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 k 31.12.2016
13-04-2016
PPA: Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") oznamuje žiadateľom, ktorí majú záujem o predloženie
09-03-2016
PPA: Vyhlásenie výzvy v rámci opatrenia 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - Zavlažovanie
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len „PPA“),
19-02-2016
MP SR: Prehľad právnych predpisov vypracovaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2016 k 16.2.2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnilo na svojej internetovej stránke Prehľad právnych
18-02-2016
MP SR: Úverový produkt "Moja pôda" zaznamenal úspech
Úverový produkt „Moja pôda“ od júla 2013 do konca roku 2015 umožnil potenciálnym záujemcom nakúpiť prostredníctvom
17-02-2016
MP SR: Pozvánka na informačný seminár
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod gesciou Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu
11-02-2016
APA: MOŽNOSŤ PREDKLADANIA NÁVRHOV NA ROK 2016 - JEDNODUCHÉ A KOMBINOVANÉ PROGRAMY
Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu
05-02-2016
MP SR: Význam riešenia poľnohospodárskych otázok stúpa
Poľnohospodárske otázky ako aj dopad ruského embarga na štáty EÚ sú stále aktuálnymi témami na diskusiu.
05-02-2016
MP SR: Potravinové kontroly priniesli výsledok
Úradné kontroly pre zabezpečenie bezpečnosti potravinového reťazca predstavujú ucelený systém, ktorého
03-02-2016
MP SR: Mladí poľnohospodári majú šancu
Presne 36 dní zostáva mladým ľuďom, ktorí chcú podnikať v poľnohospodárstve, na podanie projektu. Získať
03-02-2016
PPA: OZNÁMENIE O UKONČENÍ PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE BRAVČOVÉHO MÄSA
Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/132 z 1.februára 2016, stanovila dátum ukončenia
02-02-2016
MP SR: Oznámenie o spustení harmonizovaného registračno-informačného systému
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
02-02-2016
PPA: Zverejnenie Príručky pre žiadateľa – včely
Pôdohospodárska platobná agentúra d§a 02. 02. 2016 zverejnila Príručku pre žiadateľa pre poskytovanie
01-02-2016
PPA: Oznámenie - Monitorovacia správa projektu pre podopatrenie 19.1 – Prípravná podpora
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
01-02-2016
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o zaradenie
01-02-2016
PPA: Oznámenie o pozastavení podávania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa
Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/85 z 25. januára 2016, pozastavila podávanie
21-01-2016
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2015
S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia Pôdohospodárska platobná
21-01-2016
PPA: Oznámenie k Výzve č. 13/PRV/2015, Podopatrenie 7.2
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
21-01-2016
PPA: Oznámenie k Výzve č. 12/PRV/2015, Podopatrenie 7.4
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
21-01-2016
PPA: Oznámenie k Výzve č. 14/PRV/2015, Podopatrenie 7.5
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
07-01-2016
OP KŽP: Harmonogram výziev na rok 2016
Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia,
07-01-2016
OP ŽP: Slávnostné ukončenie operačného programu Životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia SR symbolicky ukončilo dňa 15. 12. 2015 na výročnej konferencii v
07-01-2016
MP SR: Slovensko predsedá FOREST EUROPE
FOREST EUROPE je najvyšším politickým spoločenstvom európskych ministrov zodpovedným za agendu lesov,
07-01-2016
MP SR: Oznámenie
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb platnej od 1. 1. 2016 bude služby súvisiace s vedením, vydávaním
07-01-2016
PPA: Príručka pre žiadateľa o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa pre rok 2016
PPA: Príručka pre žiadateľa o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa pre rok 2016 s účinnosťou
07-01-2016
PPA: OZNÁMENIE O ZNÍŽENÍ SADZBY DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ MLIEKO
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
18-12-2015
MP SR: Informácia o spoločnej spolufinancovanej výzve medzinárodného konzorcia pre udržateľné systémy živočíšnej produkcie bude otvorená začiatkom januára 2016
Medzinárodné konzorcium pre udržateľné systémy živočíšnej produkcie (ERA-NET SusAn), ktorého členom je
18-12-2015
OP KŽP: 7. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 zameraná na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia1.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita
18-12-2015
PPA: Ukazovatele horizontálnych princípov rovnosti mužov a žien a nediskriminácie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
18-12-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 17.12.2015 (Výzva č. 16/PRV/2015 na Opatrenie 5, podopatrenie 5.1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje štátnemu podniku Hydromeliorácie, že zverejnila na webovom
18-12-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 17.12.2015 (Výzva č. 17/PRV/2015 na Opatrenie 4, podopatrenie 4.3)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, že zverejnila
08-12-2015
OP KŽP: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná priorita: 4.3.
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 745

Momentálne je počet účastníkov: 1539