VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK ZO SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA Podopatrenie č. 2.3.1 Pozemkové úpravy ( 2006-03-14 )Kód výzvy: 1132031200616

Pôdohospodárska platobná agentúra, (ďalej len PPA) rozpočtová organizácia zabezpečujúca administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami národných podpôr, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako Sprostredkovateľský orgán Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky:


A. Vyhlasuje na základe Rozhodnutia generálneho riaditeľa PPA č. 26 /2006 2. výberové kolo pre r. 2006 predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť") zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (ďalej len "SOP P-RV").


B. Vyzýva záujemcov (žiadateľov) o nenávratný finančný príspevok zo SOP P-RV k predkladaniu žiadostí nasledovne:


v termíne od 10. 5. do 24. 5. 2006 pre:


Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
(kód programu: 1130000)
Prioritu č.2: Podpora trvalo-udržateľného rozvoja vidieka

Opatrenie č. 2.3 Podpora prispôsobovania a rozvoja vidieckych oblastí
Podopatrenie č. 2.3.1 Pozemkové úpravy
(kód podopatrenia: 1132031)

C. Predkladá stručnú charakteristiku podopatrenia č. 2.3.1 Pozemkové úpravy
1. Hlavný cieľ
Vypracovať a realizovať projekty pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie územia.
Špecifické ciele
- Usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom;
- Zabezpečiť prístup k pozemkom;
- Vytvoriť podmienky pre racionálne hospodárenie na pôde a rozvoj trhu s pôdou;
- Ekologicky stabilizovať krajinu.
2. Činnosti
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi podopatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ. Podrobná špecifikácia je uvedená v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo SOP P-RV (ďalej len "Príručka pre žiadateľa"), v kapitole 2 Charakteristika priorít a opatrení, str. 42 až 44.
3. Oprávnení žiadatelia
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, odbor pozemkových úprav.
4. Miesto realizácie projektu
Investície sa musia realizovať na území Slovenskej republiky (spadajúcom pod cieľ 1 - tj. na celom území SR - okrem Bratislavského kraja).

SOP P-RV sa vzťahuje len na územie cieľa 1 - Západné Slovensko (územie Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja), Stredné Slo¬ven¬sko (územie Žilinského a Banskobystrického kraja), Východné Slovensko (územie Košického a Pre¬šov¬ské¬ho kraja) a nevzťahuje sa na cieľ 2 územie Bratislavského kraja.
5. Forma pomoci
Druh pomoci: nenávratný finančný príspevok (predfinancovanie)
Spôsob financovania: podielové financovanie
Typ investície: nezisková

Spôsob financovania:
Vyplácanie nenávratného finančného príspevku pri opatrení č.2.3.1 Pozemkové úpravy sa môže realizovať systémom predfinancovania alebo systémom refundácie.
V prípade uplatnenia systému predfinancovania PPA poskytne príjemcovi pomoci (MPSR) finančný príspevok vo výške 95% z oprávnených nákladov na úhradu vystavených faktúr (resp. dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty) dodávateľom a následne, po preukázaní ich úhrady, doplatí zostávajúcich 5% z oprávnených nákladov.

Finančný plán podopatrenia 2.3.1 Pozemkové úpravy (bežné ceny v €)

Rok Celkové náklady spolu Verejné zdroje Súkromné zdroje
ES Národné zdroje
EAGGF FIFG Spolu Centrálne (ŠR)
2 004 6 202 551 4 962 041 1 240 510 1 240 510 0
2 005 8 857 516 7 086 013 1 771 503 1 771 503 0
2 006 11 473 089 9 178 471 2 294 618 2 294 618 0
SPOLU 26 533 156 21 226 525 5 306 631 5 306 631 0

Súkromné zdroje 0%.
Maximálna výška pomoci je 100% z celkových oprávnených nákladov (80% EÚ, 20% SR).
Oprávnené náklady na jeden projekt: min. 10 000 €, max. 1 mil. €.

6. Mechanizmus poskytnutia pomoci

 Žiadateľ je povinný postupovať v súlade s platnou Metodikou pre tvorbu projektov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR (ďalej len "Metodika") zverejnenou na internetovej stránke http://www.apa.sk/.
 Záväzná metodika pre opatrenie Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR (príručka pre žiadateľa, formuláre žiadosti, záväzná osnova podnikateľského plánu a ostatné povinné prílohy) v rámci tejto výzvy je uverejnená na internetovej stránke http://www.apa.sk/ ("Sektorový operačný program"  "Metodika pre tvorbu projektov"  bod III).
 Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola a to len v termíne uvedenom v bode B,
 PPA prijíma len kompletné žiadosti - kompletne vyplnený formulár žiadosti spolu s povinnými prílohami v tlačenej forme. Žiadosti písané rukou nebudú prijaté. Žiadosti, pri ktorých bude chýbať niektorá z povinných príloh nebudú na RP PPA vôbec prijaté.
 PPA prijíma žiadosti v rámci tejto výzvy pre podopatrenie 2.3.1 Pozemkové úpravy osobne na Regionálnom pracovisku v Bratislave (viď kapitola 3.3 Kam a ako poslať žiadosť, str. 56 Príručky pre žiadateľa).
 Mechanizmus hodnotenia a výberu projektov je uvedený v Príručke pre žiadateľa, kapitole 4. Systém hodnotenia a kritériá výberu žiadosti, body 4.1, 4.2, 4.3, str. 62, 63.
 Žiadatelia môžu realizovať projekt odo dňa podania žiadosti s tým rizikom, že PPA s nimi nemusí uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
 Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
 Pokiaľ sa dodatočne zistia nedostatky v prijatých žiadostiach, žiadateľ bude vyzvaný k ich odstráneniu do 10-tich pracovných dní od doručenia výzvy. Pokiaľ tak neurobí, žiadosť bude vyradená z ďalšieho spracovávania.
 Žiadateľ je povinný splniť všeobecné kritériá pre dané podopatrenie (viď kapitola 3.1 Príručky pre žiadateľa, str. 53, 54), špecifické kritériá (viď strana 44 Príručky pre žiadateľa), minimálnu a maximálnu výšku oprávnených nákladov na projekt a ostatné ustanovenia príručky platné pre dané opatrenie.
 Obstaranie prác, dodávok (tovarov) a služieb (ďalej obstarávanie) musí byť vykonané pred podaním žiadosti podľa ustanovení uvedených v Metodike (viď kapitolu 3.4. Usmernenie postupu pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb pre žiadateľov požadujúcich finančnú pomoc zo SOP P-RV str. 58 až 62 Príručky pre žiadateľa).
 PPA v rozhodovacom procese pri posudzovaní a schvaľovaní žiadostí postupuje v súlade s pravidlom konfliktu záujmov. Dbá na to, aby u zainteresovaných osôb vystupujúcich na strane žiadateľov a osôb vystupujúcich na strane rozhodujúcich a hodnotiacich subjektov (ďalej len "zainteresovaných osôb") nedochádzalo k stretu verejných a súkromných záujmov (ďalej len "konflikt záujmov"). Konfliktom záujmov sa rozumie situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia s prípravou, implementáciou výziev na podávanie projektov z európskych fondov, s hodnotením a schvaľovaním predkladaných projektov. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov európskych fondov, Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov. Pravidlo konfliktu záujmov v zmysle uznesenia vlády č. 141/2005 je zverejnené v plnom znení na internetovej stránke PPA http://www.apa.sk/, v časti „Do pozornosti“.

D. Stanovený kurz pre účely posúdenia (prepočtu) maximálnej a minimálnej výšky oprávnených nákladov na projekt medzi EUR a SKK je 37, 541 SKK.

E. Kontakt: Podrobné informácie týkajúce sa tejto výzvy, ako aj objasnenie podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre príslušné opatrenie (otázky oprávnenosti žiadateľa, oprávnenosti činností a nákladov, kritériá spôsobilosti, hodnotiace kritériá a pod.) môžu žiadatelia získať osobne na oddelení vonkajších vzťahov odboru vonkajších vzťahov PPA na adrese Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, telefonicky na č. 02/592 66 380, 02/527 33 800, faxom na č. 02/529 65 033, emailom na adrese office@apa.sk alebo zmilkova@apa.sk, ako aj na regionálnych pracoviskách PPA. Adresy a telefónne čísla regionálnych pracovísk PPA, ktoré zodpovedajú na Vaše otázky sú uvedené v Príručke pre žiadateľa (str. 73) zverejnenej na internetovej stránke PPA http://www.apa.sk/, v časti "Sektorový operačný program"  "Metodika pre tvorbu projektov"  bod I. „Príručka pre žiadateľa (príjemcu pomoci) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“.

PPA poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (§ 16 až §18 citovaného zákona).

Na otázky prijaté v písomnej podobe (poštou, faxom) bude odpovedané písomne, otázky prijaté elektronickou poštou budú zodpovedané elektronickou poštou odborom vonkajších vzťahov. Lehota na vybavenie žiadostí o poskytnutie informácie je v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (tj. 10 dní odo dňa prijatia žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov a v prípade závažných dôvodov predĺžená o 10 dní).

Najčastejšie kladené otázky a odpovede budú zverejnené na internetovej stránke PPA http://www.apa.sk/. PPA si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeny vykonať opravu vo zverejnených odpovediach, pričom opravené odpovede budú zvýraznené s označením vykonanej zmeny.
Všetky odpovede zverejnené na internetovej stránke alebo poskytnuté žiadateľovi v písomnej forme sa považujú za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade potreby odvolávať. Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nie je možné považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolávať.

F. Ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo SOP P-RV budú podmienené dostatkom finančných prostriedkov.

G. Prílohy
1. Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 - 2006 http://www.mpsr.sk/
2. Programový doplnok k Sektorovému operačnému programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 - 2006 http://www.mpsr.sk/
3. Metodika pre tvorbu projektov v rámci SOP P-RV http://www.apa.sk/
I. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo SOP P-RV
II. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre verejný sektor
III. Záväzná osnova projektu pre neziskové opatrenia
V. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre verejný sektor

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539