PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat ( 2020-02-06 )

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA.55372(2019/XA) na poskytovanie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat.

Výzva je otvorená od 05. 02. 2020 do 04.03.2020

„Doplňujúca informácia k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat (KADÁVERY)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat (KADÁVERY) podáva Pôdohospodárskej platobnej agentúre výlučne poskytovateľ služby - právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je prevádzkovateľom zariadenia na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov uvedených v článkoch 8, 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009, registrovaným podľa § 39a a schváleným na základe § 39b zákona č. 39/2007 Z. z..

Poskytovateľ služby zverejňuje na svojom webovom sídle www.apa.sk oznámenie o predkladaní žiadostí príjemcu pomoci na zabezpečenie vecného plnenia prostredníctvom subvencovanej služby na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat.

Oprávnený príjemca pomoci (poľnohospodár), ktorý spĺňa podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci č. SA.55207(2019/XA) na poskytovanie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe predloží žiadosť o pomoc poskytovateľovi služby (nie PPA). Pomoc poskytovaná podľa tejto schémy je nepriamou formou pomoci a poskytuje sa príjemcovi pomoci formou vecného plnenia prostredníctvom subvencovanej služby na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat počas roka 2020. Pomoc nezahŕňa priamu hotovostnú platbu príjemcovi pomoci.“

Viac informácií nájdete tu: https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-odstranovanie-a-likvidaciu-mrtvych-hospodarskych-zvierat/9598

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539