PPA: Inštrukcie k finančnému ročnému zúčtovaniu Podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov za rok 2018 ( 2019-01-14 )

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) administruje opatrenie na podporu v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcii lesa v zmysle Schémy minimálnej pomoci v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov číslo schémy DM-12/2017 (ďalej len „schéma“) a jednotlivo s každým žiadateľom uzatvára zmluvu o poskytnutí predmetnej podpory (ďalej len „zmluva“).

V zmysle bodu G.1 schémy sa podpora neposkytuje na krytie konkrétnych oprávnených nákladov vrátane DPH, ale na základe paušálnej sadzby v eurách na jeden hektár lesného porastu podľa hospodárskych súborov lesných typov uvedenej v prílohe č. 1 vyhlášky MPRV SR č. 226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov (ďalej len „vyhláška“).

Z uvedeného vyplýva, že predmetné ročné zúčtovanie nie je naviazané na konkrétne výdavky, preto príjemca podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov vyplní finančné ročné zúčtovanie dotácie za rok 2018.
Vyššie uvedeným nie sú dotknuté ustanovenia čl. IV ods. 8 zmluvy ste povinný na žiadosť orgánu oprávneného na vykonanie kontroly alebo vládneho auditu preukázať účel použitia podpory poskytnutej zo štátneho rozpočtu listinnými dôkazmi, ktorých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na použitie podpory, a to najmä preukázať splnenie povinností stanovených programom starostlivosti o lesy podľa § 2 ods. 2 písm. a) a/alebo písm. b) vyhlášky, na základe ktorých Vám bola podpora poskytnutá.

Platobná agentúra bude vyzývať každého žiadateľa osobitne, prostredníctvom e-mailu, k predloženiu finančného ročného zúčtovania dotácie.

Viac informácií nájdete na www.apa.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539