Novinky:

28-04-2010
Žiadosti na priame platby
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace
28-04-2010
PPA: Informácia k Osi 2
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Informáciu, na základe ktorej
28-04-2010
PA: Informacia k dotacii na nakup davkovacieho zariadenia suroveho kravskeho mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Informáciu k dotácii na nákup
28-04-2010
PPA: Oznam pre žiadateľov o rozšírenie agroenvironmentálneho opatrenia v roku 2009
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznam pre žiadateľov, ktorí
31-03-2010
MPSR: Orientačné výšky priamych platieb pre rok 2010
Ministerstvo pôdohospodárstva SR s cieľom informovať poľnohospodárov o podporných podmienkach na aktuálny
30-03-2010
Nariadenie vlády 96/2010
V Zbierke zákonov bolo zverejnené nové Nariadenie vlády SR č. 96/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
30-03-2010
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o vyplatenie jednorazovej podpory na dojnicu pre rok 2010
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v súlade s nariadením vlády SR
30-03-2010
PPA: Dotácia na účasť na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí
22-03-2010
Vzdelávací kurz: Špeciálna starostlivosť o zvieratá
Agroinštitút v Nitre pripravuje vzdelávací kurz na tému: Špeciálna starostlivosť o zvieratá. ČO JE
18-03-2010
PPA: Oznámenie k povinným prílohám k žiadosti o platbu
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom z Programu rozvoja vidieka SR 2007 –
18-03-2010
MPSR: Zoznam prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Zoznam prípravkov na ochranu
12-03-2010
PPA: Predkladanie žiadostí na VDJ len do 31.3.2010
Opätovne informujeme o možnosti predkladania žiadostí na VDJ na rok 2010. V AKOM TERMÍNE JE MOŽNÉ
12-03-2010
MPSR: Pozastavenie prijímania žiadostí pre opatrenia 1.6 a 3.3 PRV
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo na svojej internetovej stránke Oznam o pozastavení prijímania
11-03-2010
Vzdelávací kurz: AGROENVIRONMENT
Agroinštitút Nitra informoval na svojej internetovej stránke o konaní kurzu: Agroenvironment. ČO
11-03-2010
PPA: Oznam pre výrobcov mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie pre výrobcov mlieka. Podľa
11-03-2010
Výzva v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
Dňa 10.3.2010 bola na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry zverejnená dlho očakávaná výzva na
04-03-2010
PPA: Oznámenie o predĺžení výzvy o Dotáciu na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach
04-03-2010
PPA: Dotácia na úhradu nákladov a strát na hospodárskych zvieratách alebo strát na príjme v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
Pôdohospodárska platobná agentúra súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach
04-03-2010
PPA: Výzva na predkladanie ponúk na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č.543/2007 Z. z. o
04-03-2010
PPA: Oznam pre schválených uchádzačov v programe školské ovocie
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke OZNAM PRE SCHVÁLENÝCH UCHÁDZACOV V PROGRAME
04-03-2010
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na chov historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku v roku 2010
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
18-02-2010
Poznatky z krížového plnenia
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Poznatky z krížového plnenia Viac
18-02-2010
MPSR: Poznatky z krížového plnenia
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Poznatky z krížového plnenia Viac
18-02-2010
Oznam PPA: Znizenie opravnenych vydavkov v ramci opatrenia 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznam pre žiadateľov o NFP
18-02-2010
MP SR: Pozvánka na seminár pre dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlín
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Pozvánku na seminár pre dodávateľov
18-02-2010
Školenie: Adaptácia WEB Pôdneho portálu VUPOP a komplexné poskytovanie geografických priestorových informácií a vzdelávania v rámci krížového plnenia a PRV
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo na svojej internetovej stránke Pozvánku na seminár/školenie:
18-02-2010
PPA: Žiadatelia do júna môžu znížiť projekty v opatrení 1.1 Modernizácia fariem
V opatrení 1.1. Modernizácia fariem bolo doteraz prijatých 2001 projektov, z ktorých takmer polovica
18-02-2010
Výzva: Dotácia na všeobecne prospešné aktivity
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo na svojej stránke výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
12-02-2010
PRV 2.1: Možnosť zníženia požadovanej výšky oprávnených výdavkov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznam pre žiadateľov o NFP
31-01-2010
Predĺženie termínu predkladania žiadostí: Dotácia na dávkovacie zariadenie surového kravského mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach
07-01-2010
PPA: Agroenvironmentálne opatrenia a transformácia agroenvironmentu v roku 2009
Oznam pre žiadateľov o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia a o transformáciu pôvodného agroenvironmentálneho
10-12-2009
Nariadenie vlády č. 507/2009 o opatreniach proti šíreniu rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového
V zbierke zákonov bolo zverejnené nové Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 11. novembra 2009 o opatreniach
10-12-2009
Vestník MP SR, čiastka 25/2009
Na stránkach Ministerstva pôdohospodárstva bol zverejnený Vestník MP SR, čiastka 25/2009. Vo vestníku
10-12-2009
Aktualizácia: Schéma minimálnej pomoci na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka pre chovateľa
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo na svojej stránke aktualizovanú Schému minimálnej pomoci na
10-12-2009
Monitoring stavu porastov hlavných poľných plodín a vykonávaných poľných prác
Ministerstvo pôdohospodársktva zverejnilo na svojej stránke Monitoring stavu porastov hlavných poľných
07-12-2009
PPA odštarovala priame platby
V prvom termíne povolenom predpismi EÚ vydáva Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) rozhodnutia na
25-11-2009
Novelizácia Nariadenia vlády č. 199/2005
V Zbierke zákonov bolo zverejnené nové Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2009, ktorým sa mení
24-11-2009
OP Rybné hospodárstvo: Zoznam uzatvorených zmlúv k 31.10.2009
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Zoznam uzatvorených zmlúv
24-11-2009
Povinnosť predkladania Evidencie spotreby prípravkov na ochranu rastlín k 1.decembru
Ústredný portál verejnej správy informoval na svojej internetovej stránke o povinnosti podnikateľov,
24-11-2009
Novelizácia zákona o spotrebnej dani z vína
V Zbierke zákonov bol zverejnený nový Zákon č. 472/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z.
21-10-2009
Pozvánka na vzdelávací kurz: Agroenvironment
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva bola zverejnená pozvánka na vzdelávací kurz akreditovaný MŠ
21-10-2009
Výzva: Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
21-10-2009
Predkladanie žiadostí v rámci 1.1. Modernizácia fariem - PRIAMY PREDAJ
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný
14-10-2009
PPA: Metodické usmernenie k opatreniu 4.1 a 4.3
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke oznámenie pre príjemcov podpory
14-10-2009
PPA: Vrátenie projektovej dokumentácie k neúspešným projektom
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke upozornenie pre žiadateľov
14-10-2009
Späťvzatie Žiadosti o NFP - PRV 1.1.
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke upozornenie pre žiadateľov
09-10-2009
Oznam PPA: Informácia o termíne zverejnenia výšky doplnkových národných platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie MP SR o tom, že
08-10-2009
Zverejnené výšky priamych platieb na rok 2009
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie MP SR o výške priamych
05-10-2009
DAPHNE: Spoločný vedecký projekt na manažment biotopov
Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE s expertným tímom Botanického ústavu SAV začal práce na spoločnom
02-10-2009
Výzva MPSR: Predkladanie žiadostí podľa Nariadenia 264/2009, § 3
Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 745

Momentálne je počet účastníkov: 1539