Novinky:

01-12-2011
MPSR: Oznámenie o výške priamych platieb na rok 2011
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo na svojej stránke oznámenie o výške priamych platieb na rok
01-12-2011
Upozornenie výrobcov mlieka na termín predkladania žiadosti o zmenu individuálnej kvóty mlieka z dodávky na priamy predaj a naopak do 31.12.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje výrobcov mlieka na posledný termín predkladania žiadosti
22-09-2011
PPA: Oznam pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2011/2012
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády
08-09-2011
PPA: Oznam týkajúci sa predkladania žiadostí o platbu
Pôdohospodárska platobná agentúra zverenila na svojej webovej stránke oznam pre príjemcov podpory z Programu
08-09-2011
PPA: Oznámenie o výške dodatočnej pomoci v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznámenie pre žiadateľov o dodatočnú pomoc
15-07-2011
PPA: Oznámenie o pozastavení vydávania dovozných licencií pre colnú kvótu č. 09.4125 na colnú subkvótu III pre pšenicu obyčajnú inej ako vysokej kvality
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o pozastavení vydávania
23-06-2011
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 173/2011 o ochrane prírody a krajiny
V Zbierke zákonov bola zverejnená Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
31-05-2011
PPA: Zvýšenie množstvových limitov vývozu cukru
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam, že Vykonávacím nariadením Komisie
29-05-2011
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi pre podporný rok 2011/2012
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady
04-05-2011
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie podnikov prvého spracovania ľanu a konope
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu pre uchádzačov (žiadateľov) o schválenie
29-04-2011
Vyhláška o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín
V Zbierke zákonov SR bola zverejnená Vyhláška pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
29-04-2011
PPA: Dotácia pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách, Dotácia na účasť na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
10-04-2011
PPA: Zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
07-04-2011
Výzva PRV: 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
01-04-2011
Prehľad právnych predpisov vypracovaných MPRV SR za rok 2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojej stránke prehľad vypracovaných
04-03-2011
OP RH: Výzva pre opatrenie 2.1., 2.2., číslo 2011/OPRH/01
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke zverejnila výzvu pre žiadateľov o poskytnutie
04-03-2011
OP RH: Výzva na predkladanie žiadostí č. 2011/OPRH/02
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke zverejnila výzvu pre žiadateľov o poskytnutie
21-02-2011
Oznam pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov a nákupcov krmiva
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej
10-02-2011
Ďalšie Chránené vtáčie územia zverejnené
V Zbierke zákonov SR boli zverejnené 3 nové vyhlášky, ktorými sa vyhlasujú ďalšie chránené vtáčie územia: Vyhláška
31-01-2011
PPA: Termín uzávierky predkladania ponúk do 6. kola verejnenj súťaže na predaj obilnín z intervenčných zásob
PPA oznamuje, že uzávierka predkladania ponúk do 6. kola verejnej súťaže na predaj obilnín z intervenčných
31-01-2011
PPA: Informácia o postupe podávania žiadostí o aktualizáciu registra produkčných blokov
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená informácia týkajúca sa postupu podávania
19-01-2011
Informačný deň: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013
Národná rozvojová agentúra Maďarska v roli Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská
19-01-2011
Vyhlásené ďalšie Chránené vtáčie územia
V Zbierke zákonov boli zverejnené vyhlášky, ktorými sa upravujú Chránené vtáčie územia: 4/2011 Vyhláška
18-01-2011
Predkladanie žiadostí na rok 2011 o podporu na veľké dobytčie jednotky už aktuálne
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke oznam pre všetkých záujemcov
18-01-2011
Predkladanie žiadostí na rok 2011 o podporu na veľké dobytčie jednotky už aktuálne
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán zverejnila na svojej internetovej stránke oznam pre všetkých
14-12-2010
Vzdelávacia aktivita: Geneticky modifikované rastliny – princípy, legislatíva, dokumentácia, pestovanie
Dňa 1.2.-2.2. 2011 (2 dni) organizuje CVRV Piešťany na svojom Výskumnom ústave rastlinnej výroby Piešťany
29-11-2010
Výzva: Dotácia na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou katastrofou
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o zverejnení druhej
29-11-2010
Medzinárodná zmluva o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo
V Zbierke zákonov bolo zverejnené Oznámenie č. 449 Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
29-11-2010
Výzva na predkladanie žiadostí: Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,
02-11-2010
SPPK: Informačné konferencie k aktuálnym otázkam na úseku podpôr chovateľov oviec a kôz
Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu
02-11-2010
PPA: Druhá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Druhú výzvu na predkladanie
02-11-2010
PPA: Oznámenie o predĺžení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 6 zákona č. 267/2010 Z. z.
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o predĺžení výzvy
15-10-2010
Kurz: Špeciálna starostlivosť o zvieratá
Agroinštitút v Nitre informoval na svojej internetovej stránke o tom, že pripravuje kurz na tému Špeciálna
15-10-2010
Kurz: Životné podmienky zvierat
Agroinštitút v Nitre informoval na svojej internetovej stránke o tom, že pripravuje kurz na tému Životné
15-10-2010
Značka kvality SK: Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zverejnilo na svojej internetovej
04-10-2010
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí
01-10-2010
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu strát na poľnohospodárskych výrobkoch spôsobených prírodnou katastrofou
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o zverejnení výzvy
23-09-2010
Dotácia na ocenenie na výstavách
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o zverejnení výzvy
23-09-2010
Dotácia na úhradu nákladov a strát na hospodárskych zvieratách alebo strát na príjme v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o zverejnení druhej
23-09-2010
Dotácia na ochranu lesa ohrozeného škodlivými činiteľmi
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o zverejnení výzvy
23-09-2010
Medzinárodná odborná akcia: Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín v podmienkach Slovenska
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zverejnilo na svojej internetovej
22-09-2010
Neformálne stretnutie ministrov pôdohospodárstva krajín EÚ
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja sa v dňoch 19. - 21. septembra
21-09-2010
Zbierka zákonov: Nariadenie vlády č. 365/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
V zbierke zákonov bolo zverejnené nové Nariadenie vlády Slovenskej republiky 365/2010 z 2. septembra
14-09-2010
Presun pôsobnosti Regionálnej PPA v Bratislave na RPPA Trnava
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dodatkom č. 12 k rozhodnutiu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej
09-09-2010
SPPK: Vyjadrenie k zrušeniu červenej nafty
Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu
09-09-2010
Obchodovanie SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami s tretími krajinami
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zverejnilo na svojej internetovej
09-09-2010
Školenie: Ochrana zvierat pri preprave
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zverejnilo na svojej internetovej
07-09-2010
Štatistický úrad: Nový odhad úrod
Roľnícke noviny zverejnili informáciu o nových odhadoch úrod. Štatistický úrad (ŠÚ) SR odhaduje k
07-09-2010
Spoločné vyhlásenie k budúcej podobe spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013
Roľnícke noviny zverejnili článok, ktorý priniesol informáciu o tom, že Skupina východoeurópskych krajín
02-09-2010
Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín
Agroinštitút v Nitre zverejnil na svojej internetovej stránke informáciu o Odbornom vzdelávaní v oblasti
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539