Novinky:

01-04-2011
Prehľad právnych predpisov vypracovaných MPRV SR za rok 2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojej stránke prehľad vypracovaných
04-03-2011
OP RH: Výzva pre opatrenie 2.1., 2.2., číslo 2011/OPRH/01
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke zverejnila výzvu pre žiadateľov o poskytnutie
04-03-2011
OP RH: Výzva na predkladanie žiadostí č. 2011/OPRH/02
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke zverejnila výzvu pre žiadateľov o poskytnutie
21-02-2011
Oznam pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov a nákupcov krmiva
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej
10-02-2011
Ďalšie Chránené vtáčie územia zverejnené
V Zbierke zákonov SR boli zverejnené 3 nové vyhlášky, ktorými sa vyhlasujú ďalšie chránené vtáčie územia: Vyhláška
31-01-2011
PPA: Termín uzávierky predkladania ponúk do 6. kola verejnenj súťaže na predaj obilnín z intervenčných zásob
PPA oznamuje, že uzávierka predkladania ponúk do 6. kola verejnej súťaže na predaj obilnín z intervenčných
31-01-2011
PPA: Informácia o postupe podávania žiadostí o aktualizáciu registra produkčných blokov
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená informácia týkajúca sa postupu podávania
19-01-2011
Informačný deň: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013
Národná rozvojová agentúra Maďarska v roli Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská
19-01-2011
Vyhlásené ďalšie Chránené vtáčie územia
V Zbierke zákonov boli zverejnené vyhlášky, ktorými sa upravujú Chránené vtáčie územia: 4/2011 Vyhláška
18-01-2011
Predkladanie žiadostí na rok 2011 o podporu na veľké dobytčie jednotky už aktuálne
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke oznam pre všetkých záujemcov
18-01-2011
Predkladanie žiadostí na rok 2011 o podporu na veľké dobytčie jednotky už aktuálne
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán zverejnila na svojej internetovej stránke oznam pre všetkých
14-12-2010
Vzdelávacia aktivita: Geneticky modifikované rastliny – princípy, legislatíva, dokumentácia, pestovanie
Dňa 1.2.-2.2. 2011 (2 dni) organizuje CVRV Piešťany na svojom Výskumnom ústave rastlinnej výroby Piešťany
29-11-2010
Výzva: Dotácia na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve spôsobených prírodnou katastrofou
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o zverejnení druhej
29-11-2010
Medzinárodná zmluva o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo
V Zbierke zákonov bolo zverejnené Oznámenie č. 449 Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
29-11-2010
Výzva na predkladanie žiadostí: Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,
02-11-2010
SPPK: Informačné konferencie k aktuálnym otázkam na úseku podpôr chovateľov oviec a kôz
Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu
02-11-2010
PPA: Druhá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Druhú výzvu na predkladanie
02-11-2010
PPA: Oznámenie o predĺžení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 6 zákona č. 267/2010 Z. z.
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o predĺžení výzvy
15-10-2010
Kurz: Špeciálna starostlivosť o zvieratá
Agroinštitút v Nitre informoval na svojej internetovej stránke o tom, že pripravuje kurz na tému Špeciálna
15-10-2010
Kurz: Životné podmienky zvierat
Agroinštitút v Nitre informoval na svojej internetovej stránke o tom, že pripravuje kurz na tému Životné
15-10-2010
Značka kvality SK: Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zverejnilo na svojej internetovej
04-10-2010
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí
01-10-2010
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu strát na poľnohospodárskych výrobkoch spôsobených prírodnou katastrofou
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o zverejnení výzvy
23-09-2010
Dotácia na ocenenie na výstavách
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o zverejnení výzvy
23-09-2010
Dotácia na úhradu nákladov a strát na hospodárskych zvieratách alebo strát na príjme v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o zverejnení druhej
23-09-2010
Dotácia na ochranu lesa ohrozeného škodlivými činiteľmi
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o zverejnení výzvy
23-09-2010
Medzinárodná odborná akcia: Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín v podmienkach Slovenska
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zverejnilo na svojej internetovej
22-09-2010
Neformálne stretnutie ministrov pôdohospodárstva krajín EÚ
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja sa v dňoch 19. - 21. septembra
21-09-2010
Zbierka zákonov: Nariadenie vlády č. 365/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
V zbierke zákonov bolo zverejnené nové Nariadenie vlády Slovenskej republiky 365/2010 z 2. septembra
14-09-2010
Presun pôsobnosti Regionálnej PPA v Bratislave na RPPA Trnava
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dodatkom č. 12 k rozhodnutiu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej
09-09-2010
SPPK: Vyjadrenie k zrušeniu červenej nafty
Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu
09-09-2010
Obchodovanie SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami s tretími krajinami
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zverejnilo na svojej internetovej
09-09-2010
Školenie: Ochrana zvierat pri preprave
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zverejnilo na svojej internetovej
07-09-2010
Štatistický úrad: Nový odhad úrod
Roľnícke noviny zverejnili informáciu o nových odhadoch úrod. Štatistický úrad (ŠÚ) SR odhaduje k
07-09-2010
Spoločné vyhlásenie k budúcej podobe spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013
Roľnícke noviny zverejnili článok, ktorý priniesol informáciu o tom, že Skupina východoeurópskych krajín
02-09-2010
Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín
Agroinštitút v Nitre zverejnil na svojej internetovej stránke informáciu o Odbornom vzdelávaní v oblasti
02-09-2010
Nariadenie vlády SR č. 347/2010 o nežiadúcich látkach v krmivách
V zbierke zákonov vyšlo aktuálne Nariadenie vlády SR č. 347/2010 z 11.augusta 2010, ktorým sa mení a
02-09-2010
Nariadenie vlády SR č. 348/2010 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti
V zbierke zákonov vyšlo aktuálne Nariadenie vlády SR č. 348/2010 z 11. augusta 2010, ktorým sa mení a
02-09-2010
Nariadenie vlády SR č. 348/2010 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti
V zbierke zákonov vyšlo aktuálne Nariadenie vlády SR č. 348/2010 z 11. augusta 2010, ktorým sa mení a
02-09-2010
Zálohové priame platby
Od vstupu do EÚ Slovensko doteraz nevyužilo možnosť skoršej zálohovej výplaty časti priamych platieb.
13-08-2010
Oznam pre uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v programe „Školské ovocie“
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), zverejnila na svojej stránke oznam
13-08-2010
PPA: Dotácia na včelstvá
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
13-08-2010
PPA už vyplatila 46 miliónov eur podpôr na VDJ
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v týchto dňoch už vydala 3177 rozhodnutí k žiadostiam o priame
21-07-2010
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkaju propagačných programov spolufinancovaných EU na vnútornom trhu
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí,
21-07-2010
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EU na trhu tretích krajin
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí,
15-06-2010
Oznámenie o vyššej moci na majetku spolufinancovaného zo zdrojov EÚ
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej PPA) oznamuje konečným prijímateľom pomoci z programu SAPARD,
27-05-2010
Oznámenie PPA o povinnosti ohlasovania prípadov vyššej moci a výnimočných okolností
PPA upozorňuje žiadateľov, ktorí boli v predošlých dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím,
21-05-2010
MP SR: Usmernenie k platbe na dojnicu podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. v platnom znení
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Usmernenie k platbe na dojnicu
29-04-2010
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace
29-04-2010
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory - na zvieratá
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 745

Momentálne je počet účastníkov: 1539