Novinky:

26-10-2018
PPA: PPA začala vyplácať slovenským farmárom preddavky vo výške viac ako 23 miliónov eur
Agrorezort úspešne nadviazal na minulý rok, keď prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)
26-10-2018
PPA: PPA začala vyplácať slovenským farmárom preddavky vo výške viac ako 23 miliónov eur
Agrorezort úspešne nadviazal na minulý rok, keď prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)
15-10-2018
MP SR: Unikátna spolupráca agrorezortu a úradu geodézie šetrí štátu milióny eur
Väčšina rozhodnutí vykonaných vo verejnej správe má priestorový aspekt, až 80 % z nich je možné lokalizovať
11-10-2018
PPA: OZNÁMENIE O STANOVENÍ MINIMÁLNEJ PREDAJNEJ CENY SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PRE DVADSIATU PIATU ČIASTKOVÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK V RÁMCI VEREJNEJ SÚŤAŽE
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu o tom, že vykonávacím
10-10-2018
PPA: Oznámenie o aktualizácii výzvy č. 30/PRV/2018
PPA oznámila príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala Výzvu č. 30/PRV/2018
10-10-2018
PPA: Aktualizácia č. 2 výzvy na podporu na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektami dodávateľského reťazca
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke príjemcom podpory z Programu
26-09-2018
PPA: Stanovenie minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 24. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže
Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1267 z 20. septembra 2018 sa stanovuje minimálna predajná cena
14-09-2018
PPA: Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2018/2019
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v
14-09-2018
PPA: Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2018/2019
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v
02-08-2018
PPA: Pôdohospodárska platobná agentúra opätovne získala certifikát potvrdzujúci zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013
Systém riadenia informačnej bezpečnosti je súbor opatrení zložený z rôznych politík, procesov, organizačných
17-07-2018
PPA: Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1, zameranie výzvy: Zavlažovanie
PPA zverejnila na svojej internetovej stránke, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020
18-06-2018
PPA: Oznámenie o výzve na predkladanie súťažných ponúk na predaj sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na svojej internetovej stránke žiadateľov aby v prípade záujmu
15-06-2018
PPA: Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznámila na svojej internetovej stránke žiadateľom o priame podpory
04-06-2018
PPA: Vyhlásená výzva na podporu na investície do poľnohospodárskych podnikov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke www.apa.sk výzvu na predkladanie
17-05-2018
PPA: Oznámenie o zverejnení verzie 5.1 Usmernenia MPRV SR č. 1939/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.
PPA oznamuje, že zverejnila verziu 5.1 Usmernenia MPRV SR č. 1939/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014
17-05-2018
PPA: Zverejnenie verzie 4.1 Usmernenia MPRV SR č. 1938/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.
PPA na svojej internetovej stránke oznamuje, že zverejnila verziu 4.1 Usmernenia MPRV SR č. 1938/2018-640
17-05-2018
PPA: Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke prehľad disponibilných finančných
02-05-2018
MPSR: Slovenská republika bude mať aj v roku 2019 možnosť čerpať zo špecializovaného programu OECD pre agrárnu vedu
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 26. apríla 2018 výzvu zameranú na sponzorovanie
02-05-2018
PPA: Upozornenie o vykonávaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018
Platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že počas celej kampane 2018 bude priebežne prebiehať aktualizácia
02-05-2018
PPA: Oznam pre žiadateľov o platbu na dobré životné podmienky zvierat operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných
Žiadateľom o platbu na dobré životné podmienky zvierat operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových
30-04-2018
PPA: Upozornenie na končiaci sa termín predkladania jednotnej žiadosti na rok 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) v súvislosti s blížiacim sa konečným termínom na
17-04-2018
PPA: Výzva pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
13-04-2018
PPA: Výzva pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu pre žiadateľov o podporu
09-04-2018
PPA: Začalo tretie kolo prijímania ŽoNFP v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke žiadateľom podpory z Programu
20-03-2018
PPA: Zverejnenie novelizácie nariadenia č. 342/2014 Z. z., č. 36/2015 Z. z. a č. 75/2015 Z. z.
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila žiadateľom priamych podpôr, že na webovom sídle PPA uverejnila
15-03-2018
PPA: Oznámenie o zverejnení Príručky pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, verzia V
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke žiadateľom z Operačného programu
13-03-2018
MPSR: Oznam pre platby týkajúce sa mladých poľnohospodárov a dobrovoľnej viazanej podpory
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v súlade s čl. 1 delegovaného nariadenia Komisie
13-03-2018
PPA: Oznámenie pre prijímateľa NFP o uchovávaní originálov dokumentácie k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) si dovoľuje informovať žiadateľov o uchovávaní originálnej
09-03-2018
PPA: Proces administrovania opatrení spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami
Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie
09-03-2018
PPA: Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2018/2019 – 2022/2023
Viac informácií nájdete tu: http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-pre-ziadatelov-o-zabezpecovanie-cinnos
07-03-2018
PPA: Zverejňovanie informácií o žiadostiach o podporu a o prijímateľoch pomoci administrovanej PPA na webe PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra informácie o podporách zverejňuje a pravidelne aktualizuje na svojej
07-03-2018
PPA: Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie
Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii priamych podpôr
05-03-2018
PPA: Sprievodca kontrolou na mieste v oblasti priamych podpôr a neprojektových opatrení PRV 2014 – 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke sprievodcu kontrolou na mieste
05-03-2018
PPA: Sprievodca finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení PRV 2014 - 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke sprievodcu finančnou kontrolou
26-02-2018
PPA: Upozornenie na končiaci sa termín podávania žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje žiadateľov, že v zmysle nariadenia vlády SR č. 24/2018 Z.
26-02-2018
PPA: Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014-2020
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke www.apa.sk tabuľku disponibilných
20-02-2018
PPA: Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke www.apa.sk Príručku pre žiadateľa
12-02-2018
MPSR: Agrorezort víta podporu opozície pre Zelenú naftu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) víta záväzok opozičného hnutia Sme rodina,
06-02-2018
PPA: Výzva na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
06-02-2018
PPA: Oznámenie o aktualizácii výziev
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory
23-01-2018
PPA: Dodatok č. 1 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 k zmenovému konaniu
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke www.apa.sk prijímateľom podpory
16-01-2018
MP SR: Verejná konzultácia k aktualizácii Národného akčného plánu na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov
Národný akčný plán na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov (ďalej len „Národný akčný plán“)
15-01-2018
PPA: Informácia pre žiadateľov o priame podpory ohľadne aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) poskytuje pre žiadateľov súčinnosť pri zabezpečení
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 745

Momentálne je počet účastníkov: 1539