Novinky:

16-02-2009
Nový zoznam bánk a inštitúcií, s ktorými má PPA uzavreté zmluvy k 13.2.2009
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej stránke zverejnila nový zoznam bánk a finančných inštitúcií,
13-02-2009
Výzva na predkladanie ziadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia v podohospodárstve
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí
13-02-2009
Určenie kategórie biotopov
V súčasnej dobe je ešte stále možnosť predkladať žiadosti o zaradenie do podopatrenia "Ochrana biotopov
27-01-2009
Školenie pre poberateľov podpory v rámci "Platieb za životné podmienky zvierat"
Na stránke Agroinštitútu, štátny podnik, bol zverejnený termín vzdelávacej aktivity pre poľnohospodárov,
19-01-2009
Mimoriadne núdzové opatrenie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zverejnila na svojej internetovej stránke
19-01-2009
Pesticídy
Na internetovej stránke www.euractiv.sk bola zverejnená informácia o tom, že Pesticídy to budú mať definitívne
19-01-2009
Problémy a perspektívy chovu mäsového dobytka
Na internetovej stránke www.polnoinfo.sk bol zverejnený článok s názvom Problémy a perspektívy chovu
27-12-2008
Konferencia: Regionálne zvláštnosti vo vinohradníctve, vinárstve na Slovensku a v Európe – ich zachovanie a rozvoj
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zverejnila na svojej internetovej stránke
19-12-2008
Povinné kontroly pre kolesové traktory a prípojné vozidlá za traktor od 1. januára 2009
Chceme Vás upozorniť na technické kontroly a emisné kontroly kolesových traktorov (vozidlá kategórie
26-11-2008
Nové: Nariadenie vlády o kŕmnych zmesiach 190/2008
V Zbierke zákovov SR bolo zverejnené nové Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa
25-11-2008
Predkladanie žiadostí o zmenu individuálnej kvóty
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo zverejnené Upozornenie pre výrobcov kravského mlieka
19-11-2008
Oznámenie PPA k záložnému právu pre konečných prijímateľov z PRV 2007 -2013
PPA na svojej stránke zverejnila oznámenie, v ktorom oznamuje konečným prijímateľom, ktorí majú uzatvorenú
12-11-2008
Zverejnené výšky priamych platieb
MP SR na svojej stránke zverejnilo Vestník č. 21/2008, v ktorom sa určujú výšky priamych platieb a doplnkových
07-11-2008
Informácia pre žiadateľov v rámci Lesnícko-environmentálnych platieb PRV 2007-2013
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená informácia pre žiadateľov o vyznačenie
07-11-2008
Informácia k zmluvám o spolupráci medzi PPA a bankami
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
07-11-2008
Pozastavenie prijímania žiadostí v rámci opatrení 1.3, 1.6, 1.7 a 3.3
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že
07-11-2008
Podávanie ziadostí o urcenie kategórie biotopov
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo zverejnené oznámenie o možnosti predkladania žiadostí
05-11-2008
Prvé platby sú už na ceste
Odbytová kríza spôsobuje, že roľníci potrebujú každú korunu a z tohto dôvodu by privítali skoršie vyplácanie
05-11-2008
Prvovýrobcovia mlieka opäť v problémoch
Začiatkom roka sa zdalo, že prvovýroba mlieka je stabilizovaná, no v súčasnej dobe je tomu úplne inak.
05-11-2008
Kríza v agrosektore
Agropotravinársky komplex zatiaľ svetová finančná kríza úspešne obchádza, avšak už teraz sa začal sťažovať
05-11-2008
Dobrá úroda repy
Tohtoročná úroda a kvalita cukrovej repy je veľmi dobrá. Tieto faktory by mali byť aspoň čiastočnou náplasťou
31-10-2008
Kríza v agrárnom odvetví
Zdá sa, že v poslednom období kríza zakotvila aj v agrárnom odvetví, kde spôsobila nemalé škody. V minulosti
27-10-2008
Informácie o priamych a environmentálnych podporách
KEDY MôŽEME OČAKÁVAŤ VYPLÁCANIE PRIAMYCH PODPôR? Z tohtoročných priamych podpôr sa budú ako prvé vyplácať
27-10-2008
Riešenie prebytkov kukurice na Slovensku
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyzýva poľnohospodárov, aby nahlásili na Pôdohospodársku platobnú agentúru
24-10-2008
Nové nariadenia určujúce výšky platieb v eurách
OZNÁMENIE: V zbierke zákonov boli zverejnené nové Nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach
21-10-2008
Nové: Nariadenie vlády týkajúce sa výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb
OZNÁMENIE: V zbierke zákonov bolo zverejnené nové Nariadenie vlády Slovenskej republiky 386/2008, ktorým
03-10-2008
Nové Nariadenie týkajúce sa platieb na opatrenie životné podmienky zvierat
V zbierke zákonov bolo zverejnené nové Nariadenie vlády Slovenskej republiky 350/2008, ktorým sa mení
03-10-2008
Nariadenie vlády 341/2008 na trvalé ukončenie výsadby vinohradov
V zbierke zákonov bolo zverejnené nové Nariadenie vlády Slovenskej republiky 341/2008 o podmienkach
18-09-2008
Výzva na eradikáciu IBR opäť vyhlásená
NEPREHLIADNITE! Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry /PPA/ bola dňa 17.9. 2008 zverejnená
10-09-2008
Dotácie na všeobecne prospešné aktivity v poľnohospodárstve
Na stránke PPA bola zverejnená výzva Ministerstva pôdohospodárstva SR v súlade s výnosom Ministerstva
10-09-2008
Zmluvy na opatrenie 1.1 a 1.2 Programu rozvoja vidieka sa už podpisujú
NEPREHLIADNITE - OZNAM MPSR: V uplynulých dňoch uverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR informáciu
05-09-2008
Ukončenie výzvy: Opatrenie 1.5 Odbytové organizácie výrobcov
UKONČENIE VÝZVY: Na stránke PPA bolo uverejnené oznámenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok
19-08-2008
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rhinotracheitídy (IBR/IPV) na Slovensku
Vo Vestníku, čiastke č. 14, ktorý vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva
05-08-2008
Výzva na predkladanie žiadostí o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Nariadenie komisie č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým
05-08-2008
Nová Vyhláška o spôsobe vedenia evidencie pozemkov
v Zbierke zákonov bola zverejnená Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008,
01-08-2008
Oznámenie PPA k projektom podávaných v rámci opatrenia 1.5 Odbytové organizácie výrobcov
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
14-07-2008
Presunutý termín na predkladanie žiadostí v zmysle schémy štátnej pomoci na eradikáciu a prevenciu IBR a chorôb rýb a rastlinolekársku staroslivosť v lesoch
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo uverejnené oznámenie o zrušení časti b) výzvy na
11-07-2008
Výzva: 3.1 Diverzifikácia: výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové bioplynové stanice
Pôdohospodárska platobná agentúra /PPA/ zverejnila dňa 1.7.2008 výzvu na predkladanie žiadostí o ŽoNFP
11-07-2008
Výzva: 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
Pôdohospodárska platobná agentúra /PPA/ zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
11-07-2008
Výzva: 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
Pôdohospodárska platobná agentúra /PPA/ zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o ŽoNFP z Programu
01-07-2008
Kompenzácie škôd na úrode
Na stránke PPA bolo dňa 30.6. 2008 uverejnené oznámenie o možnosti kompenzácie škôd, keďže sa od začiatku
20-06-2008
Zoznam schválených spracovateľov energetických plodín
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 20.6.2008 na svojej webovej stránke Zoznam schválených
20-06-2008
Oznámenie o predkladaní žiadostí o zaradenie do opatrenia Životné podmienky zvierat
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej stránke zverejnila výzvu pre záujemcov o možnosti predkladania
17-06-2008
Nové zatriedenie znevýhodnených oblastí
V Zbierke zákonov SR bolo zverejnené nové Nariadenie Vlády Slovenskej republiky
Výzva na doplnenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle § 27 a § 28 Nariadenia č. 369/2007
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov, ktorí predložili Pôdohospodárskej platobnej
12-06-2008
Dotácie na IBR, včelstvá starostlivosť o lesy a ocenenie podniku na výstavách
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
04-06-2008
Vyhodnotenie projektu - bezplatné vyšetrenia produktov samopestovateľov
Vyhodnotenie projektu - bezplatné vyšetrenia produktov samopestovateľov zeleniny a drobných chovateľov
03-06-2008
Výzva 1.5 Odbytové organizácie výrobcov stále aktuálna
OTVORENÁ VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenia č. 1.5 Odbytové organizácie
03-06-2008
Výzva OP Rybné hospodárstvo: 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
AKTUÁLNA VÝZVA: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), dňa 2.6. 2008 vyhlásila výzvu na predkladanie
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539