Novinky:

25-11-2009
Novelizácia Nariadenia vlády č. 199/2005
V Zbierke zákonov bolo zverejnené nové Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2009, ktorým sa mení
24-11-2009
OP Rybné hospodárstvo: Zoznam uzatvorených zmlúv k 31.10.2009
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Zoznam uzatvorených zmlúv
24-11-2009
Povinnosť predkladania Evidencie spotreby prípravkov na ochranu rastlín k 1.decembru
Ústredný portál verejnej správy informoval na svojej internetovej stránke o povinnosti podnikateľov,
24-11-2009
Novelizácia zákona o spotrebnej dani z vína
V Zbierke zákonov bol zverejnený nový Zákon č. 472/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z.
21-10-2009
Pozvánka na vzdelávací kurz: Agroenvironment
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva bola zverejnená pozvánka na vzdelávací kurz akreditovaný MŠ
21-10-2009
Výzva: Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
21-10-2009
Predkladanie žiadostí v rámci 1.1. Modernizácia fariem - PRIAMY PREDAJ
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný
14-10-2009
PPA: Metodické usmernenie k opatreniu 4.1 a 4.3
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke oznámenie pre príjemcov podpory
14-10-2009
PPA: Vrátenie projektovej dokumentácie k neúspešným projektom
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke upozornenie pre žiadateľov
14-10-2009
Späťvzatie Žiadosti o NFP - PRV 1.1.
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke upozornenie pre žiadateľov
09-10-2009
Oznam PPA: Informácia o termíne zverejnenia výšky doplnkových národných platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie MP SR o tom, že
08-10-2009
Zverejnené výšky priamych platieb na rok 2009
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie MP SR o výške priamych
05-10-2009
DAPHNE: Spoločný vedecký projekt na manažment biotopov
Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE s expertným tímom Botanického ústavu SAV začal práce na spoločnom
02-10-2009
Výzva MPSR: Predkladanie žiadostí podľa Nariadenia 264/2009, § 3
Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach
02-10-2009
PPA: Informácia ohľadne vyplácania podpôr na zvieratá
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej stránke informáciu ohľadne vyplácania podpôr na
01-10-2009
Usmernenie PPA k zmenenej výzve PRV 1.1. Modernizácia fariem
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,
30-09-2009
Nové vzory záložných zmlúv
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,
30-09-2009
Stav poľnohospodárskej techniky k 31.12.2008
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR bol zverejnený dokument o stave v poľnohospodárskej mechanizácii
30-09-2009
Vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje, že predlžuje termín akceptovania žiadosti o zníženie oprávnených
30-09-2009
Predĺženie termínu prijímania projektov PRV 1.1. Modernizácia fariem
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,
21-09-2009
Oznámenie PPA k predkladaniu žiadosti na opatrenie 2.5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat z PRV 2004 - 2006
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie k predkladaniu
14-09-2009
Oznam PPA pre žiadateľov o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov pre vinársky rok 2009/2010
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke pre všetkých uchádzačov (žiadateľov)
14-09-2009
Dotácia pre pestovateľov cukrovej repy
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí
31-08-2009
Nová Vyhláška MP SR č. 333/2009 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie pozemkov
V Zbierke zákonov bola publikovaná nová Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.
10-08-2009
Dotácia v zmysle §9, Nariadenia 264/2009: Dotácia na včelstvá
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
03-08-2009
PPA: Aktualizovaný zoznam bánk s podpísanými zmluvami o spolupráci
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
20-07-2009
Zoznam bánk, s ktorými má PPA uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
16-07-2009
Vyhlásená II. výzva: 1.1 Modernizácia fariem
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená dlho očakávaná II. výzva pre opatrenie
13-07-2009
Štatistika úradných kontrol za 1. polrok 2009
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR bola zverejnená štatistika kontrol vykonaných od 1.1.2009
10-07-2009
Informačné dni "Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve - systém krížového plnenia"
AGROINŠTITÚT Nitra, š.p. organizuje seminár na tému: "Nová legislatíva EÚ v polnohospodárstve - systém
10-07-2009
Seminár: Dopady prognózovanej klimatickej zmeny na poľnohospodarstvo a rozvoj vidieka
MPSR a Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Vás pozývajú na národný pracovný seminár v spolupráci
10-07-2009
Nové nariadenie o podporných opatreniach v poľnohospodárstve
V Zbierke zákonov bolo zverejnené nové Nariadenie vlády č. 264/2009 o podporných opatreniach v poľnohospodárstve.
10-07-2009
Pozastavenie vydávania dovozných kvót
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o pozastavení vydávania
18-06-2009
Oznámenie: Platby na životné podmienky zvierat za rok 2008 a 2009
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej stránke zverejnila oznámenie týkajúce za Opatrenia: Platby
02-06-2009
GAEC - Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky
Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky - GAEC musí dodržiavať každý poľnohospodár. lch dodržiavanie
02-06-2009
Výzva: Predkladanie žiadostí o zaradenie do opatrenia: Životné podmienky zvierat
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej stránke zverejnila oznam pre záujemcov o možnosti predkladania
28-05-2009
Podmienky CROSS COMPLIANCE
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol dnes zverejnený Metodický pokyn k priamym platbám.
22-05-2009
Oznámenie k záložnému právu pri realizovaných projektoch z PRV 2007-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej stránke zverejnila informáciu pre konečných prijímateľov,
18-05-2009
Vyhlásenie PPA k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov
06-04-2009
Predaj z dvora farmy nadobúda jasné kontúry
Predaj z dvora farmy nadobúda jasné kontúry, informuje o tom internetová stránka www.polnoinfo.sk. Podľa
06-04-2009
Oznam pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov pre vinársky rok 2008-2009 o zmene termínu pre podávanie žiadostí
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu pri reštrukturalizácii
20-03-2009
Výška pomoci na prechodnú platbu na rajčiaky
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o výške pomoci
20-03-2009
Riešenie kritickej situácie na trhu z mliekom
Minister Becík v Bruseli navrhne otvoriť prístupovú zmluvu, informovala o tom internetová stránka www.financnik.sk.
20-03-2009
Zjednodušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky
Na internetovej stránke www.europa.eu bol zverejnený článok o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej
20-03-2009
Zjednodušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky
Na internetovej stránke www.europa.eu bol zverejnený článok o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej
20-03-2009
Oznam pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody vinohradov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU
20-03-2009
Štáty EÚ musia vrátiť agrodotácie
Agentúra Reuters informovala na svojej internetovej stránke o štátoch EÚ, ktoré musia vrátiť za porušenie
09-03-2009
Harmonogram podávania žiadostí priamych platieb, štátnej pomoci a organizácie trhu
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol zverejnený predpokladaný harmonogram výziev týkajúci
19-02-2009
Konferencia: PODPORNÉ PROGRAMY V CHOVE OVIEC NA SLOVENSKU
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom výskumu živočíšnej výroby,
18-02-2009
Oznam PPA pre spracovateľov sušených krmív
PPA oznamuje spracovateľom sušených krmív, že termín pre predkladanie žiadostí o schválenie spracovateľského
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539