Pozvánka na vzdelávací kurz z oblasti ochrany životného prostredia. ( 2006-09-14 )

AGROINŠTITÚT Nitra - vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR Vás pozýva na vzdelávací kurz
Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat
MODUL O3 – ZDRAVIE ĽUDÍ, ZVIERAT A RASTLÍN

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra

Termín konania: 16. – 17.10. 2006, miestnosť S1

Cieľ: umožniť subjektom v pôdohospodárstve (poradcovia, prvovýrobcovia) získať potrebné informácie spojené s dodržiavaním štatutárnych požiadaviek v oblasti životného prostredia, zdravia zvierat; welfare zvierat. (PRV SR – Opatrenie 4: Plnenie noriem spoločenstva)

Cieľová skupina: poradenské subjekty v oblasti pôdohospodárstva a ďalší záujemcovia o predmetnú problematiku

Rozsah kurzu: 19 hodín

Obsah kurzu:
1. Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh
2. Pravidlá používania látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta –
agonistov pri chove dobytka
3. Bezpečnosť potravín vo farmárskej praxi
- Biela kniha o bezpečnosti potravín
- Všeobecné zásady Nariadenia 178/2002 EC
- Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
- Systém rýchleho varovania a kontrola potravín

4. Pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií
- História, klinický obraz, epidemiológia a diagnostika TSE a organizácia TSE kontrol
v SR
- Legislatíva EÚ, klasifikácia štátov vo vzťahu k BSE, Národný plán TSE pre rok
2005
- Monitoring TSE v SR a chovateľský program na zvyšovanie rezistencie oviec
a kôz voči scrapie

Organizačný garant: Mgr. Kristína Páleníková
Tel.: 037/7910 223, fax: 037/7910 159
e – mail: kpalenikova@agroinstitut.sk

Účastnícky poplatok: 1 950,- Sk

Variabilný symbol: 6038

Organizačné pokyny:

Registrácia účastníkov: v prvý deň kurzu od 8.30 do 9.00 pred miestnosťou S1
Autobusové spojenie zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19, resp. linkami 8, 14, 15, 32 na zastávku Výstavisko Agrokomplex.

Možnosť zabezpečenia celodennej stravy. Prosíme vyznačiť v záväznej prihláške a uhradiť spolu s účastníckym poplatkom.
Možnosť rezervácie ubytovania v hoteli Agroinštitút Nitra telefonicky na č. 037/7910 111, 037/6533 361

Záväznú prihlášku s avízom o platbe zašlite obratom najneskôr do 11.10. 2006 na adresu:
Referát poradenstva a tvorby projektov
Agroinštitút Nitra
Akademická 4
949 01 Nitra
faxom na 037/7910159, príp. e-mailom

Účastnícky poplatok: 1 950,- Sk /v cene: školné/
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000072567/8180
konštantný symbol: 0308,
variabilný symbol: 6038
IČO: 156 540
Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre Agroinštitút Nitra i pre účastníka, resp. jeho vysielajúcu organizáciu.


Agroinštitút Nitra, Centrum celoživotného vzdelávania,
Referát poradenstva a tvorby projektov

ZÁVÄZNÁ PR ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat –
MODUL 03 – ZDRAVIE ĽUDÍ, ZVIERAT A RASTLÍN
IHLÁŠKA

Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat
Meno, priezvisko, titul:..................................................................…..........................
Organizácia (adresa, PSČ):.........................................................................................
Pracovné zaradenie:...................................................................................................
Tel.: ................................ fax: ................................... e-mail: ......................................
Bankové spojenie.........................................................................................................
IČO..................................................IČ DPH................................................................
DIČ.......................................................

Záväznú objednávku prosím označte krížikom!

STRAVOVANIE 16.10. 2006 17.10. 2006
raňajky (49,-Sk)
obed (89,-Sk)
večera (70,-Sk)

Potvrdzujem, že sme uhradili účastnícky poplatok vo výške.........................Sk a za stravovanie vo výške.........................Sk na účet Agroinštitút Nitra, Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000072567/8180, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 6038
Kópiu úhrady si prineste so sebou na preukázanie platby!
Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539