Vzdelávací kurz z oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat ( 2006-09-13 )

Centrum celoživotného vzdelávania Agroinštitút v Nitre Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu

Uplatňovanie noriem EÚ
v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra,
miestnosť S3

Termín konania: 9.10. – 10.10.2006

Cieľ: umožniť subjektom v pôdohospodárstve (poradco - via, prvovýrobcovia) získať potrebné informácie spojené s dodržiavaním štatutárnych požiadaviek v oblasti životného prostredia, zdravia zvierat; welfare zvierat. (PRV SR – Opatrenie 4: Plnenie noriem spoločenstva)

Cieľová skupina: poradenské subjekty v oblasti pôdohospodárstva a ďalší záujemcovia o predmetnú problematiku

Obsah kurzu:
ü Ochrana voľne žijúceho vtáctva vo farmárskej praxi;
ü Ochrana podzemných vôd vo farmárskej praxi;
ü Ochrana životného prostredia pri použití čistiarenských kalov vo farmárskej praxi;
ü Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi – nitrátová smernica vo farmárskej praxi;
ü Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín vo farmárskej praxi;

Organizačný garant: Ing. Norbert Floriš
Tel.: 037/7910 224, fax: 037/7910 159
e-mail: floris@agroinstitut.sk

Účastnícky poplatok: 2 000,-Sk

Variabilný symbol: 6037

Organizačné pokyny:

1. Registrácia účastníkov: v prvý deň kurzu od 8.30 do 9.00 pred miestnosťou S3

2. Autobusové spojenie zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19, resp. linkami 8, 14, 15, 32 na zastávku Výstavisko Agrokomplex.

3. Účastnícky poplatok: zahŕňa školné a náklady spojené s organizačným zabezpečením kurzu.

4. Možnosť zabezpečenia celodennej stravy. Prosíme vyznačiť v záväznej prihláške a uhradiť spolu s účastníckym poplatkom.

5. Možnosť rezervácie ubytovania v hoteli Agroinštitút Nitra telefonicky na č. 037/7910 111, 037/6533 361.

6. Záväznú prihlášku s avízom o platbe zašlite obratom na adresu:
Referát poradenstva a tvorby projektov, Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra,
faxom alebo e-mailom.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000072567/8180
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 6037
IČO: 156 540

7. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre Agroinštitút Nitra i pre účastníka, resp. jeho vysielajúcu organizáciu.

8. Na záver kurzu obdrží účastník doklad pre daňový účel.

9. V prípade neúčasti prihláseného sa účastnícky poplatok nevracia!


Agroinštitút Nitra, Centrum celoživotného vzdelávania,
Referát poradenstva a tvorby projektov

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat, MODUL 01 – Životné prostredie


Meno, priezvisko, titul:..................................................................…..
Organizácia (adresa, PSČ):....................................................................
Pracovné zaradenie:...............................................................................
Tel.: ...................... fax: ..................... e-mail: ......................................
Bankové spojenie...................................................................................
IČO..................................................IČ DPH.........................................
DIČ.......................................................
Záväznú objednávku prosím označte krížikom!


STRAVOVANIE 9.10. 10.10.
raňajky (49,-Sk)
obed (89,-Sk)
večera (70,-Sk)
Potvrdzujem, že sme uhradili účastnícky poplatok vo výške.........................Sk a za stravovanie vo výške.........................Sk na účet Agroinštitút Nitra, bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000072567/8180, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 6037

Kópiu úhrady si prineste so sebou na preukázanie platby!Dátum: Pečiatka a podpis:

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539