PPA: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v prostredi PPA" ( 2020-01-17 )

Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v prostredi PPA", aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.
Dôvodom pre vypracovanie tejto štúdie uskutočniteľnosti je zámer PPA Zvýšenia úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v prostredí PPA v súlade zo zámerom Zvýšenia úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS“.
PPA ako orgán štátnej správy zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním podpôr pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka formou finančných prostriedkov z fondov Európskej únie – Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“), Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“) a zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“). V PPA je spracúvaných množstvo citlivých informácie ako napr. osobné údaje majiteľov pozemkov, finančné dáta a iné. Tieto informácie a dáta sú kľúčovým, najdôležitejším a najcennejším aktívom, bez ktorého PPA nedokáže úspešne plniť svoje poslanie. Preto je potrebné a nevyhnutné zabezpečiť týmto informačným aktívam dostatočnú zákonom požadovanú ochranu. Informačné aktíva sa môžu vyskytovať v rôznych formách: v elektronickej, obrazovej, písomnej a snahou je zabezpečiť ich ochranu v celom životnom cykle ich spracovania: od získavania, cez prenášanie, uchovávanie (na prenosných zariadeniach, serveroch, na USB), archiváciu a až po ich zabezpečenú a riadenú likvidáciu.
Zámerom je návrh, vybudovanie a zavedenie systému riadenia informačnej (kybernetickej) bezpečnosti a implementácia vhodných a primeraných bezpečnostných opatrení, ktoré PPA a cieľovej skupine (žiadatelia o príspevok, verejnosť), zabezpečia minimalizovanie ohrozenia dostupnosti, pravosti, integrity alebo dôvernosti uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov v informačných systémov, ktoré by mohli postihnúť používateľov, resp. žiadateľov o príspevky a v konečnom dôsledku zvýšia dôveryhodnosť štátnej inštitúcie.
Cieľom je zvýšenie ochrany pred útokmi z externého prostredia, zvýšenie schopnosti detekcie škodlivých aktivít, ochrana dát a budovanie bezpečnostného povedomia.
PPA si uvedomuje, že kybernetická a informačná bezpečnosť sa stáva nie len celospoločenským ale aj globálnym problémom a vníma ju ako jeden z kľúčových prvkov informačnej bezpečnosti. Základným cieľom informačnej bezpečnosti PPA je snaha prevádzkovať otvorený, bezpečný a chránený informačný systém, ako aj mať istoty, že informačné systémy budú plniť svoje funkcie a slúžiť aj v prípade kybernetického útoku. PPA prostredníctvom svojej Sekcie informačných technológií má snahu budovať aktívnu a riadenú informačnú bezpečnosť.
Krátkodobým cieľom (0 až 5 rokov) je vybudovanie riadeného systému kybernetickej a informačnej bezpečnosti, vypracovanie analýzy, ktorej cieľom je ukázať možnosti transformácie a konsolidácie doteraz vybudovaných informačných systémov PPA, čo v konečnom dôsledku povedie k ušetreniu prevádzkových ako aj investičných finančných prostriedkov, vybudovanie silného manažmentu rizík a venovanie trvalej pozornosti zvyšovaniu bezpečnostného povedomia v rámci PPA.
Dokumenty – Štúdia uskutočniteľnosti SU_569 a rozpočet sú k dispozícii na pripomienkovanie v MetaIS na nižšie uvedenom linku: https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/ff58dbaf-2e94-9fe3-c735-d1409b5e6be9?tab=documents

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti žiadame predložiť prostredníctvom nižšie sprístupneného formulára na pripomienkovanie na e-mailovú adresu: peter.lukac@apa.sk do 22.januára 2020, do 16:00 hod

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539