Pozvánka na bezplatný vzdelávací kurz Európska dimenzia podnikania na videku ( 2006-09-13 )


Agroištitút Nitra, vzelávacie zariadenie Ministersva pôdohospodárstva, Vás pozýva na vzdelávací kurz Európska dimenzia podnikania na vidieku :


Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4,učebňa S 2

Termín: 23. október - 16. november 2006


Cieľ kurzu: umožniť prvovýrobcom a spracovateľom získať základné informácie a rozvinúť u nich zručnosti pre založenie a prevádzkovanie malého podniku vo vidieckom prostredí ako nadstavby vlastnej činnosti

Cieľová skupina: fyzické a právnické osoby podnikajúce v pôdo-hospodárstve


Osnova kurzu:
▪ Úvod do podnikania
▪ Politika rozvoja vidieka
▪ Manažment a význam ľudského aspektu
v podnikaní malých a stredných podnikov
▪ Základy podnikateľskej ekonomiky
▪ Legislatíva v podnikaní
▪ Marketing a reklama
▪ Tvorba podnikateľského plánu


Rozsah kurzu: 124 hodín

Organizačná forma: denné štúdium

Forma vzdelávania: prednášky, tréning, konzultácie, diskusia

Informácie pre záujemcov a organizačné pokyny:

1. Vzdelávací kurz „Európska dimenzia podnikania na vidieku“ sa bude realizovať v rámci projektu financovaného zo Sektorového operačného programu „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“,
Priorita č. 2: Podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieka, Opatrenie č. 2.4 Vzdelávanie

2. Z projektu budú hradené účastníkom kurzu náklady na:
- prepravu do miesta konania a späť v cene cestovného lístka SAD alebo ŽSR
- celodennú stravu počas trvania kurzu
- ubytovanie v Hoteli Agroinštitút Nitra počas trvania kurzu
- školné

3. Upozorňujeme, že z dôvodu vyúčtovania cestovného je dôležité, aby si účastníci starostlivo uschovali cestovné lístky, ktoré bude potrebné k vyúčtovaniu cestovného doložiť!


5. Rozsah kurzu je 124 hodín (tri sústredenia)
1. sústredenie - 23.-27. 10. 2006
2. sústredenie – 6.-10. 11. 2006
3. sústredenie – 13.-16. 11. 2006
záverečná skúška – 24. 11. 2006


6. Podrobný program kurzu obdržia účastníci pri registrácii.

7. Registrácia účastníkov kurzu je 23. októbra 2006 do 9.00 hod. v učebni S2


8. Autobusové spojenie zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19, resp. linkami 8, 14, 15, 32 na zastávku Výstavisko Agrokomplex.
9. Kurz je akreditovaný MŠ SR a po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky každý absolvent obdrží certifikát.
10. Záväznú prihlášku pošlite obratom na adresu (faxom alebo elektronickou poštou):
Ing. Gabriela Páleníková
Centrum celoživotného vzdelávania
Referát poradenstva a tvorby projektov
Agroinštitút Nitra
Akademická 4
949 01 Nitra

Vaše prípadné otázky adresujte:
Ing. Gabriela Páleníková
tel.: 037/7910 224, 037/7910 111
fax: 037/7910 159
e-mail: palenikova@agroinstitut.sk


Agroinštitút Nitra, Centrum celoživotného vzdelávania


ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Európska dimenzia podnikania na vidieku


Meno, priezvisko, titul: .................................................................…..
organizácia (adresa, PSČ) .....................................................................
...............................................................................................................
pracovné zaradenie: ..............................................................................
tel.: ............................................ fax: ....................................................
e-mail: ...................................................................................................


Objednávam si u vás záväzne ubytovanie na 1. sústredenie kurzu

od 23. 10. do 27. 10. 2006. áno nie

(nehodiace sa prečiarknite)
Dátum: Pečiatka a podpis:

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539