Vinárstvo a pivničné hospodárstvo ( 2007-02-19 )

Agroinštitút Nitra, organizuje v dňoch 12.3. až 19.4.2007 kurz na tému „Vinárstvo a pivničné hospodárstvo“.

Kurz je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom. Z projektu budú hradené účastníkom kurzu náklady na:

- prepravu do miesta konania a späť v cene cestovného lístka prostriedkami verejnej dopravy
- celodennú stravu počas trvania kurzu
- ubytovanie v Hoteli Agroinštitút Nitra počas trvania kurzu
- školné

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Termín: 12. marec - 19. apríl 2007

Cieľ kurzu: umožniť frekventantom kurzu pochopiť a vytvoriť si ucelený obraz o vinohradníckej a vinárskej problematike tak, aby absolvent dokázal v praxi usmerňovať zložité procesy tvorby, zrenia a ošetrovania hroznového vína

Cieľová skupina: fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby a spracovania poľnohospodárskych produktov

Osnova kurzu:

▪ Pestovanie viniča hroznorodého
▪ Spracovanie hrozna v malovýrobe
▪ Tvorba, zrenie a ošetrovanie vína
▪ Choroby a chyby hroznového vína
▪ Hodnotenie hroznového vína
▪ Praktické cvičenia
▪ Odborná exkurzia

Rozsah kurzu: 148 hodín

Organizačná forma: denné štúdium

Metódy vzdelávania: prednášky, tréning, konzultácie, diskusia

Organizačný garant: Ing. Gabriela Páleníková
tel.: 037/7910 224, 037/7910 111
fax: 037/7910 159
e-mail: palenikova@agroinstitut.sk

Kurz je akreditovaný MŠ SR. Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky, každý absolvent obdrží certifikát.

Prihlášku na kurz nájdete tu

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539