Kurz: Odpadové hospodárstvo ( 2007-01-17 )

AGROINŠTITÚT Nitra, vzdelávacie zariadenie MP SR organizuje v termíne 29. januára – 9. februára 2007 kurz na tému: „Odpadové hospodárstvo“. Kurz sa uskutoční v Agroinštitúte Nitra, Akademická 4, miestnosť Zelený salónik. Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom odborné znalosti v oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve, v zhromažďovaní a zneškodňovaní odpadov, ako aj v problematike spracovania organických zložiek odpadu. Kurz je určený subjektom poľnohospodárskej prvovýroby a spracovania poľnohospodárskych produktov, lesníckej prvovýroby a primárneho spracovania lesných produktov

Osnova kurzu:

• legislatíva v odpadovom hospodárstve, charakteristika odpadov
• zhromažďovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov
• kompostovanie odpadov
• spaľovanie odpadov, skládky odpadov

Forma vzdelávania: Prednášky, konzultácie, diskusia

Organizačný garant: Ing. Norbert Floriš
Tel.: 037/7910 224, fax: 037/7910 159
e-mail: floris@agroinstitut.sk

Organizačné pokyny:

Registrácia účastníkov sa uskutoční 29. 01. 2007 od 8.30 do 9.00 pred miestnosťou Zelený salónik.

Záväznú prihlášku zašlite obratom na adresu nájdete na stránke www.mpsr.sk a je ju potrebné zaslať na Referát poradenstva a tvorby projektov, Agroinštitút Nitra,Akademická 4, 949 01 Nitra,
faxom alebo e-mailom.

Vzdelávací kurz „Odpadové hospodárstvo“ sa bude realizovať v rámci projektu financovaného zo Sektorového operačnéhoprogramu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Priorita č. 2: Podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieka, Opatrenie č. 2.4: Vzdelávanie

Z projektu budú účastníkom hradené náklady na:

?? prepravu do miesta konania a späť v cene cestovného lístka SAD alebo ŽSR
?? celodennú stravu počas trvania kurzu
?? ubytovanie v hoteli Agroinštitútu Nitra počas trvania kurzu
?? školné

Maximálny počet účastníkov na jeden kurz je 15. Po naplnení tohto počtu sa ďalší záujemcovia môžu prihlásiť do nasledujúceho kurzu.Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539