Obnoviteľné zdroje energie na vidieku ( 2007-01-15 )

V termíne 29.1 až 6.2.2007 organizuje Agroinštitút Nitra, kurz na tému Obnoviteľné zdroje energie na vidieku. Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom základné vedomosti o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov energie, poznatky a skúsenosti z oblasti pestovania energetických plodín a využívania biomasy (fytomasy a dendromasy), využitia veternej energie, geotermálnych vôd, solárnej energie.

Celkový rozsah kurzu je 54 hodín formou denného štúdia. Výstupom z projektu je po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky certifikát. Celý kurz je akreditovaný na MŠ SR.

Vzdelávací kurz „Obnoviteľné zdroje energie na vidieku“ sa bude realizovať v rámci projektu financovaného zo Sektorového operačného programu „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“, Priorita č. 2: Podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieka, Opatrenie č. 2.4 Vzdelávanie. Účastníci kurzu budú mať hradené náklady na:

- prepravu do miesta konania a späť v cene cestovného lístka SAD
alebo ŽSR
- celodennú stravu počas trvania kurzu
- ubytovanie v Hoteli Agroinštitút Nitra počas trvania kurzu
- školné

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4,
učebňa S1

Termín: 29. január - 6. február 2007

Registrácia účastníkov kurzu je 29. januára 2007 do 9.00 hod. v učebni S1


Cieľová skupina: fyzické a právnické osoby podnikajúce v pôdo-hospodárstve


Osnova kurzu: ▪ Úvod do problematiky
▪ Energetická politika SR a legislatíva SR
▪ Obnoviteľné zdroje energie a smernica EÚ
▪ Poľnohospodárska biomasa a jej využitie na energetické účely
▪ Lesná biomasa (dendromasa) a jej využitie na energetické účely
▪ Možnosti využitia ďalších obnoviteľných zdrojov energie
▪ Praktická časť(exkurzia)


Rozsah kurzu: 54 hodín

Organizačná forma: denné štúdium

Forma vzdelávania: prednášky, tréning, konzultácie, diskusia

Organizačný garant: Ing. Helena Mičeková, PhD.
tel.: 037/7910 219, 037/7910 111, 0902920861
fax: 037/7910 159
e-mail: micekova@agroinstitut.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539