Bezplatný vzdelávací kurz Pestovanie a spracovanie liecivych rastlin ( 2006-12-07 )

Agroinštitút v Nitre Vás pozýva na BEZPLATNÝ vzdelávací kurz financovaný zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


„Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín“


Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, miestnosť S1


Termín: 8. – 17. január 2007


Cieľ kurzu: poskytnúť účastníkom odborné vedomosti z oblasti pesto –
vania, zberu a pozberovej úpravy liečivých, aromatických a
koreninových rastlín a technológie spracovania ich surovín,
i z oblasti marketingu a odbytu.


Kurz je určený: subjektom poľnohospodárskej prvovýroby a spracovania poľnohospodárskych produktov, lesníckej prvovýroby a primárneho spracovania lesných produktov


Osnova kurzu:

• využitie liečivých rastlín, ich charakteristika
• technológie pestovania, sušenie, agrotechnika pestovania
• liečivá rastlina ako droga
• zber, ekonomika pestovania, obchod s liečivými rastlinami


Forma vzdelávania: Prednášky, konzultácie, diskusia

Organizačné pokyny:

1. Prezentácia účastníkov: 8. 01. 2007 od 8.30 do 9.00 pred miestnosťou S1

2. Autobusové spojenie zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19, resp. linkami 8, 14, 15, 32 na zástavku Výstavisko Agrokomplex (viď priložená mapka).

3. Záväznú prihlášku zašlite obratom na adresu:
Referát poradenstva a tvorby projektov, Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra,
faxom alebo e-mailom.

4. Vzdelávací kurz „Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín“ sa bude realizovať v rámci projektu financovaného zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Priorita č. 2: Podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieka, Opatrenie č. 2.4: Vzdelávanie.

5. Z projektu budú účastníkom hradené náklady na:

prepravu do miesta konania a späť v cene cestovného lístka SAD alebo ŽSR, celodennú stravu počas trvania kurzu a školné (okrem ubytovania – cena ubytovania cca 200 – 250 Sk / noc).

6. Maximálny počet účastníkov na jeden kurz je 15. Po naplnení tohto počtu sa ďalší záujemcovia môžu prihlásiť do nasledujúceho kurzu.

7. Upozorňujeme, že z dôvodu vyúčtovania cestovného je dôležité, aby si účastníci starostlivo uschovali cestovné lístky, ktoré bude potrebné predložiť k vyúčtovaniu cestovného.


Organizačný garant: Ing. Norbert Floriš
Tel.: 037/7910 224, fax: 037/7910 159
e-mail: floris@agroinstitut.sk
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
„Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín“


Meno, priezvisko, titul:..................................................................…..
Organizácia (adresa, PSČ):....................................................................
Pracovné zaradenie:...............................................................................
Tel.: ...................... fax: ..................... e-mail: ......................................
Bankové spojenie...................................................................................
IČO..................................................IČ DPH.........................................
DIČ.......................................................
Záväzne si u vás objednávam ubytovanie od 8. 1. 2007 do 17. 1. 2007
áno nie (nehodiace sa prečiarknite)


Dátum: Pečiatka a podpis:

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539