Bezplatný vzdelávací kurz na tému ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ( 2006-10-26 )

Agroinštitút Nitra, vzdelávacie zariadenie MP SR Vás pozýva na bezplatný vzdelávací kurz „Odpadové hospodárstvo“


Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, miestnosť Zelený salónik

Termín: 06. – 20. november 2006

Cieľ kurzu: poskytnúť účastníkom odborné znalosti v oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve, v zhromažďovaní a zneškodňovaní odpadov, ako aj v problematike spracovania organických zložiek odpadu
Kurz je určený: subjektom poľnohospodárskej prvovýroby a spracovania poľnohospodárskych produktov, lesníckej prvovýroby a primárneho spracovania lesných produktov

Osnova kurzu:
• legislatíva v odpadovom hospodárstve, charakteristika odpadov
• zhromažďovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov
• kompostovanie odpadov
• spaľovanie odpadov, skládky odpadov

Organizačný garant: Ing. Norbert Floriš
Tel.: 037/7910 224, fax: 037/7910 159
e-mail: floris@agroinstitut.sk
Kurz je akreditovaný MŠ SR. Po vykonaní záverečnej skúšky každý absolvent obdrží certifikát.

Organizačné pokyny:
Záväznú prihlášku zašlite obratom na adresu:
Referát poradenstva a tvorby projektov, Agroinštitút Nitra,
Akademická 4, 949 01 Nitra ,faxom alebo e-mailom: fax: 037/7910 159, e-mail: floris@agroinstitut.sk


. Z projektu budú účastníkom hradené náklady na:
- prepravu do miesta konania a späť v cene cestovnéholístka SAD alebo ŽSR
- celodennú stravu počas trvania kurzu
- ubytovanie v hoteli Agroinštitútu Nitra počas trvania kurzu
- školné

Maximálny počet účastníkov na jeden kurz je 15. Po naplnení tohto počtu sa ďalší záujemcovia môžu prihlásiť do nasledujúceho kurzu.

Upozorňujeme, že z dôvodu vyúčtovania cestovného je dôležité, aby si účastníci starostlivo uschovali cestovné lístky, ktoré bude potrebné predložiť k vyúčtovaniu cestovného.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
„Odpadové hospodárstvo“


Meno, priezvisko, titul:..................................................................…..
Organizácia (adresa, PSČ):....................................................................
Pracovné zaradenie:...............................................................................
Tel.: ...................... fax: ..................... e-mail: ......................................
Bankové spojenie...................................................................................
IČO..................................................IČ DPH.........................................
DIČ.......................................................

Záväzne si u vás objednávam ubytovanie od 6.11.2006 do 20.11.2006

áno nie (nehodiace sa prečiarknite)


Dátum: Pečiatka a podpis:

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539