Pozvánka na medzinárodnú výstavu EUROTIER 2006 - HANNOVER ( 2006-10-05 )EUROTIER 2006- HANNOVER

Medzinárodný veľtrh BioEnergyEurope
o výrobe a využívaní alternatívnych zdrojov energie

Najväčší svetový veľtrh zameraný na problematiku využívania obnoviteľných zdrojov energie BioEnergyEurope sa uskutoční v dňoch 14. – 17. novembra 2006 v Hannoveri. Podujatie prebieha súbežne so známym veľtrhom EuroTier zameraného na problematiku živočíšnej výroby.

Medzinárodný veľtrh bude zameraný na komplexnú prezentáciu technického rozvoja v oblasti bioenergetiky, čiže odvetvia, ktorého význam sa prudko zväčšuje s nárastom cien fosílnych surovín a palív. Veľtrhu sa zúčastní viac než 230 vystavovateľov, ktorí svoje exponáty budú predstavovať na ploche 11000m2, čím zaujali prvenstvo medzi vystavovateľmi vo svete s orientáciou na bioenergetiku. Žiadnemu inému organizátorovi sa doteraz nepodarilo sústrediť na jedno miesto taký rozsiahly počet vystavovateľov prezentujúcich pokroky vo výrobe a využívaní alternatívnych zdrojov energie.

Na hannoverskom výstavisku bude mať medzinárodný veľtrh BioEnergyEurope svoje centrum v hale 27, avšak exponáty budú vystavované aj na priľahlých plochách. Svojim zameraním bude tento veľtrh venovať pozornosť nasledovným oblastiam bioenergetiky:
1. bioplyn: výroba na báze hnojovice resp. maštaľného hnoja, stebelnatých surovín, zrnín, substrátov, prípadne komunálneho odpadu alebo priemyselných odpadových surovín,
2. pevné biopalivá: štiepané drevo, štiepky, pelety, slama, zrniny, olejnaté rastliny, odpadové suroviny organického pôvodu;
3. kvapalné biopalivá: bionafta, rastlinný olej, metanol, etanol;
4. solárna technológia: fotovoltaické články, solárna termálna energetika;
5. veterná energia: generátory, transformery, prevodové systémy, mazacie systémy.


Spolková republika Nemecko zaujíma svetové prvenstvo v technológiach výroby bioenergie. Okrem veľkého počtu exponátov, návštevníci budú mať možnosť vidieť aj praktické prezentácie funkcie technologických zariadení. Súčasťou veľtrhu bude aj odborné diskusné fórum venované dielčím problémom bioenergetiky a naviac, v poradenskom centre BioEnergyEurope návštevníci budú mať možnosť stretnúť a konzultovať svoje problémy so špičkovými nemeckými odborníkmi.


Medzinárodný veľtrh EuroTier 2006 -
najväčšia prehliadka technického a technologického rozvoja v živočíšnej výrobe

Na veľtrhu budú prezentovať svoje výrobky, služby ako aj početné inovácie najvýznamnejšie firmy a spoločnosti pôsobiace v oblasti živočíšnej výroby. Profil medzinárodneého veľtrhu EuroTier 2006 bude pokrývať také oblasti, ako je šľachtenie hospodárskych zvierat, kŕmenie zvierat a výroba krmív, zdravie a welfare zvierat, ustajňovanie a doprava zvierat. Pozornosť bude venovaná aj technike a technológiám dojenia, chladenia, ale aj manipulácie s maštaľným hnojom a hnojovicou. V rámci doprovodného programu, ktorý bude zameraný na kľúčové oblasti živočíšnej výroby, budú prebiehať firemné prezentácie, diskusné fóra, ako aj praktické ukážky. Osobitná pozornosť bude venovaná téme“Hygiena kŕmenia-od sila až po žľab“, ako aj problémom vo výrobe produktov živočíšnej výroby.


TERMÍN: 13.11.-16.11.2006
CENA 4-dňovej precovnej cesty: 7.490,- Sk
Cena zahŕňa nasledovné služby : 2 x ubytovanie v hoteli (dvojlôžkové izby,sprcha,WC), 2x raňajky, zabezpečenie vstupov na výstavu, dopravu luxusným autobusom, sprievodca počas cesty.
Možnosť príplatku: komplexné cestovné poistenie 40,- Sk/deň

RÁMCOVÝ PROGRAM PRACOVNEJ CESTY:
13.11.2006 (pondelok) – odchod z Nitry v skorých ranných hodinách, cesta nonstop so
zdravotnými prestávkami. Príchod do hotela vo večerných
hodinách, ubytovanie.
14.11.2006 (utorok) – raňajky, prehliadka výstavy EUROTIER 2006, ubytovanie
15.11.2006 (streda) – raňajky, prehliadka výstavy EUROTIER 2006, popoludní možnosť
osobného voľna, vo večerných hodinách odchod na Slovensko
16.11.2006 (štvrtok) - príchod v dopoludňajších hodinách

V prípade záujmu prosím kontaktujte tel./fax 037/6522 870, non stop linky 0905 569879, 0903 440647
Priložený formulár Záväznej prihlášky je potrebné zaslať na adresu:
CK KOMEXTOUR,s.r.o.,
Štefánikova 55
949 01 Nitra

Prípadne faxom na č. 037/6522 870, e-mailom: komextour@ba.telecom.sk

Z á v ä z n á p r i h l á š k a
na medzinárodný poľnohospodársky veľtrh
EUROTIER 2006 Hannover


Objednávateľ:___________________________________________________________

Adresa :________________________________________________________________

Telefón: _______________________________Fax : _____________________________

Počet osôb : ________________

Meno, priezvisko a adresa účastníkov Rodné číslo Číslo pasu/OP

_________________________________ ___________ ______________

_________________________________ ___________ ______________

_________________________________ ___________ ______________

_________________________________ ___________ ______________

_________________________________ ____________ ______________

Doobjednávame komplexné cestovné poistenie pre : .................. osoby
Faktúru prosíme vystaviť a zaslať na adresu :

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

IČO: ____________________________ IČ DPH: _____________________________

K zájazdu sa pripojíme: Nitra, parkovisko medzi SAD a ŽS
Zeleneč, benz. čerp. – motorest
Bratislava, parkovisko Bajkalská ul.


V _______________________ dňa ________________ ______________________
podpis / pečiatka /


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539