Bezplatný kurz na tému Obnovitetľné zdroje energie na vidieku ( 2006-09-28 )

Dávame Vám do pozornosti mimoriadnu príležitosť zúčastniť sa BEZPLATNÉHO kurzu na tému: Obnoviteľné zdroje energie na vidieku

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4,
učebňa A 2

Termín: 16. október - 20. október 2006


Cieľ kurzu: poskytnúť účastníkom základné vedomosti o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov energie, poznatky a skúsenosti z oblasti pestovania energetických plodín a využívania biomasy (fytomasy a dendromasy), využitia veternej energie, geotermálnych vôd, solárnej energie

Cieľová skupina: fyzické a právnické osoby podnikajúce v pôdo-hospodárstve


Osnova kurzu:
-Úvod do problematiky
-Energetická politika SR a legislatíva SR
-Obnoviteľné zdroje energie a smernica EÚ
-Poľnohospodárska biomasa a jej využitie na energetické účely
-Lesná biomasa (dendromasa) a jej využitie na energetické účely
-Možnosti využitia ďalších obnoviteľných zdrojov energie
-Praktická časť(exkurzia)


Rozsah kurzu: 74 hodín

Organizačná forma: denné štúdium

Forma vzdelávania: prednášky, tréning, konzultácie, diskusia

Organizačný garant:
Ing. Helena Mičeková, PhD.
tel.: 037/7910 219, 037/7910 111
fax: 037/7910 159
e-mail: micekova@agroinstitut.sk

Informácie pre záujemcov a organizačné pokyny:

1. Vzdelávací kurz „Obnoviteľné zdroje energie na vidieku“ sa bude realizovať v rámci projektu financovaného zo Sektorového operačného programu „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“,
Priorita č. 2: Podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieka, Opatrenie č. 2.4 Vzdelávanie

2. Z projektu budú hradené účastníkom kurzu náklady na:
- prepravu do miesta konania a späť v cene cestovného lístka SAD
alebo ŽSR
- celodennú stravu počas trvania kurzu
- ubytovanie v Hoteli Agroinštitút Nitra počas trvania kurzu
- školné

3. Upozorňujeme, že z dôvodu vyúčtovania cestovného je dôležité, aby si účastníci starostlivo uschovali cestovné lístky, ktoré bude potrebné k vyúčtovaniu cestovného doložiť!

4. Podrobný program kurzu obdržia účastníci pri registrácii.

5. Registrácia účastníkov kurzu je 16. októbra 2006 do 9.00 hod. v učebni A2


6. Autobusové spojenie zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19, resp. linkami 8, 14, 15, 32 na zastávku Výstavisko Agrokomplex.

7. Záväznú prihlášku pošlite obratom na adresu (faxom alebo elektronickou poštou):


Ing. Helena Mičeková, PhD.
Centrum celoživotného vzdelávania
Referát poradenstva a tvorby projektov
Agroinštitút Nitra
Akademická 4
949 01 Nitra

PRIHLÁŠKA:

Agroinštitút Nitra, Centrum celoživotného vzdelávania


ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Obnoviteľné zdroje energie na vidieku


Meno, priezvisko, titul: .................................................................…..
organizácia (adresa, PSČ) .....................................................................
...............................................................................................................
pracovné zaradenie: ..............................................................................
tel.: ............................................ fax: ....................................................
e-mail: ...................................................................................................


Objednávam si u vás záväzne ubytovanie na kurz

od 16. 10. do 20. 10. 2006. áno nie

(nehodiace sa prečiarknite)


Dátum: Pečiatka a podpis:


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539