PPA: Oznámenie pre žiadateľov zaradených do záväzku na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (AEKO a AKZ), ekologické poľnohospodárstvo (EKO) a na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov (LEKS) v roku 2014 a 2015 ( 2019-09-27 )

Na základe Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 09.09.2019 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje na svojej internetovej stránke www.apa.sk žiadateľom, ktorí vstúpili do plošných záväzkov (AEKO, EKO, LEKS) v roku 2014 a 2015 a /alebo do záväzku chov ohrozených druhov zvierat v roku 2015, že majú možnosť predĺžiť si viacročné záväzky aj na rok 2020 (pre AKZ do 30.4.2021) za týchto podmienok:
- podmienky predĺžených záväzkov je potrebné realizovať od 01.01.2020, pri AKZ od 1.5.2020;
- žiadosť o platbu na predĺžené záväzky sa predkladá v termíne na to určenom na základe oznámenia o predkladaní žiadostí na rok 2020;
- žiadosť o platbu na predĺžené záväzky sa môže vzťahovať len na maximálne plochy uvedené v žiadostiach v roku 2019 a počet dobytčích jednotiek (DJ) určených za rok 2018/2019, pričom žiadateľ musí pokračovať so všetkými záväzkami, ktoré realizoval v roku 2018/2019.

Termín na predloženie žiadosti o platbu na predĺžené záväzky platobná agentúra zverejní vo výzve na predkladanie jednotných žiadostí na rok 2020 na tomto webovom sídle.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539