PPA: Vyhlásená výzva zameraná na podporu preventívnych opatrení na zníženie následkov prírodných katastrof ( 2019-09-12 )

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 5.1 Výzvu č. 42/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie 5 – Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

Podopatrenie 5.1 – Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí

Dátum vyhlásenia výzvy: 11. 9. 2019
Dátum uzavretia výzvy: 13. 12. 2019

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa)
Verejný subjekt, ak preukáže prepojenie medzi realizovanými investíciami a potenciálom poľnohospodárskej výroby (Hydromeliorácie, štátny podnik).

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
Rekonštrukcia, modernizácia, oprava a dostavba (v zmysle vodozádržných opatrení, resp. vodných stavidiel) odvodňovacích systémov, kanálov s regulovaným odtokom a čerpacích staníc a ich zariadení, ktoré sú v súlade s relevantnými plánmi manažmentu povodia.

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 500 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 17 500 000,00 EUR

Spôsob financovania

Výška podpory: 100% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.
Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok), možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky maximálne 50% oprávnených výdavkov.

Viac informácií nájdete na www.apa.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539