PPA: VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV K POSKYTOVANIU POMOCI NA PODPORU ZLEPŠENIA PODMIENOK PRI PRODUKCII A OBCHODOVANÍ S VČELÍMI PRODUKTMI NA PODPORNÝ ROK 2019/2020 ( 2019-06-25 )

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1368, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1366, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva v platnom znení a v súlade s nariadením vlády SR č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
v y z ý v a žiadateľov aby predložili v prípade záujmu svoje žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2019/2020 v termíne: do 30. júna 2019

Žiadosť o poskytnutie pomoci spolu s povinnými prílohami sa predkladá osobne alebo poštou (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo dátum prijatia žiadosti v podateľni platobnej agentúry), na tlačive, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 1 Príručky pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi v podpornom roku 2019/2020. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci je súčasťou výzvy a nájdete ju na webovom sídle platobnej agentúry (www.apa.sk) v časti Podpory – Organizácia trhu – Živočíšne komodity – Včelárstvo. Žiadosť musí obsahovať úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu, prípadne zodpovednej osoby žiadateľa, ktorá je za neho oprávnená robiť právne úkony podľa § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka s uvedením mena a funkcie.

Adresa predkladania žiadostí:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov
Hraničná 12
815 26 Bratislava

Oprávnený subjekt:
Žiadateľom je podľa § 3 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 135/2017 Z. z. včelárske združenie, ktoré združuje viac ako 10 % včelárov, na ktorých je v centrálnom registri včelstiev registrovaných viac ako 10 % včelstiev a ktoré zastupuje prijímateľov pomoci čerpajúcich pomoc prostredníctvom včelárskych združení.

Bližšie informácie môžete získať priamo na oddelení živočíšnych komodít a školských programov sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci:

Mgr. Kristína Sloviková
e-mail: kristina.slovikova@apa.sk
tel.: 0918 612 493

Ing. Martina Sučíková
e-mail: martina.sucikova@apa.sk
tel.: 0918 612 121

Ing. Lenka Orlická
e-mail: lenka.orlicka@apa.sk
tel.: 0918 613 110

Všeobecná adresa k poskytovaniu informácii ohľadom podpory pre včelárov: vcely@apa.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539