PPA: Výzva pre lesníkov ( 2019-06-13 )

Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej dotačnej možnosti:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2014 – 2020

Číslo výzvy: 40/PRV/2019

pre opatrenie: 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

podopatrenie: 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh č. DM – 17/2017 v znení dodatku č. 1


Dátum vyhlásenia výzvy:4. 6. 2019

Dátum uzavretia výzvy: 13. 9. 2019

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov: 400 000,00 EUR

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa)
Príjemca pomoci:

Príjemcom pomoci je podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, t. j. každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania (ďalej len „príjemca pomoci“).

Príjemcom pomoci je jediný podnik.

Jediný podnik v zmysle čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013 zahŕňa všetky podniky, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:

a) jeden podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inom podniku;

b) jeden podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného podniku;

c) jeden podnik má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný podnik na základe zmluvy, ktorú s daným podnikom uzavrel, alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti;

d) jeden podnik, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného podniku, má sám, na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného podniku, pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom podniku.

Podniky, ktoré majú akýkoľvek vzťah uvedený v písm. a) až d) prostredníctvom jedného alebo viacerých iných podnikov, sa takisto považujú za jediný podnik.

Príjemcami pomoci sú:

1. Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

- súkromných vlastníkov a ich združení;

- obcí a ich združení;

- cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;

2. Obce a podniky zriadené alebo založené obcou, ak obhospodarujú neštátne lesy

3. Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES3) poskytujúce služby v lesníctve za predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným v bode 1 a/alebo 2.

Prijímatelia pomoci podľa bodu sú oprávnení, ak sú zároveň splnené nasledovné podmienky:

· Podiel ročných výnosov z lesníckej výroby alebo poskytovaných lesníckych služieb za rok predchádzajúci roku podania ŽoNFP k celkovým výnosom musí byť viac ako 70%.

· Ak príjemca pomoci pôsobí zároveň aj v sektoroch rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č 104/2000 alebo v sektore poľnohospodárskej prvovýroby alebo v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych produktov, kde je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto produktov kúpených od prvovýrobcov alebo produktov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi a pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom je oprávneným príjemcom pomoci podľa schémy minimálnej pomoci DM 17/2017 v znení dodatku č. 1 len za podmienky, že pomocou primeraných prostriedkov, akými sú oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, zabezpečí, aby predmetné sektory neboli podporované z pomoci podľa tejto schémy.

· Rovnaká podmienka ako v predchádzajúcom bode platí aj v prípade, ak príjemca pomoci zároveň vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
1. Oprávnené sú aktivity zamerané na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh a to:

Investície na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa lesa

Investície na spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich uvádzania trh – vzťahuje sa na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním.

2. Neoprávnené projekty sú zamerané na výstavbu lesných ciest, činnosti súvisiace s regeneráciou lesa po ťažbe, zalesňovanie po ťažbe, t. j. neoprávnené sú všetky projekty s výnimkou projektov uvedených v bode 1.


Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu
Oprávnené náklady (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených nákladov) sú náklady, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami podopatrenia 8.6 PRV a v súlade s nariadeniami (EÚ) 1305/2013 a 807/2014. Sú to:

1. Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie/obstarávanie bolo začaté najskôr dňom vyhlásenia tejto výzvy a vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA,

2. Výstavbu, obstaranie (vrátane leasingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku;.

3. Nákup alebo lízing nových strojov a zariadení do výšky ich trhovej hodnoty; pričom investíciou do strojov a zariadení sa rozumie aj kúpa živých zvierat, konkrétne koní a volov, na využívanie pri sústreďovaní dreva v lesoch

4. Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA.

5. Výdavky na obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek.

Neoprávnené výdavky:

1. Výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP na PPA (v tomto prípade sa celý projekt považuje za neoprávnený) s výnimkou začatia procesu obstarávania tovarov, služieb a prác najskôr dňom vyhlásenia tejto výzvy;

2. Úroky z dlžných súm;

3. Obstaranie (vrátane leasingu) pozemku;

4. Všeobecné náklady súvisiace s bodom 2. a 3. ako sú odmeny pre architektov, technikov a konzultantov, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti.

5. Daň z pridanej hodnoty, ak nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych predpisov o DPH. V rámci uplatnenia DPH ako oprávneného výdavky je na webovom sídle zverejnené Usmernenie PPA č. 1/2015 (http://www.apa.sk/index.php?navID=529&id=6858);

6. Výstavba lesných ciest;

7. Činnosti súvisiace s regeneráciou lesa po ťažbe;

8. Zalesňovanie po ťažbe;

9. Investície do zariadení, ktorých hlavným účelom je výroba a čerpanie energie z obnoviteľných zdrojov;

10. Investície na priemyselného spracovanie dreva.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu
Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).


V prípade záujmu o konzultáciu Vášho projektového zámeru, neváhajte nás kontaktovať!

Viac informácií nájdete na www.apa.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539