PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2019 ( 2019-04-16 )

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti na:

- opatrenie dobré životné podmienky zvierat v zmysle § 40 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.,
- na Agroenvironmentálno–klimatické opatrenie: Operácia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat v zmysle § 16 a § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.

Žiadatelia, ktorí vstúpili do záväzku v roku 2014, môžu požiadať o predĺženie záväzku pre rok 2019

v termíne od 23. apríla 2019 do 15. mája 2019.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2019 do 9. júna 2019), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platných nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili v roku 2018 niektorú z vyššie uvedených žiadostí, formuláre IL, ktoré si môžu vyzdvihnúť na príslušnom regionálnom pracovisku PPA (ďalej len „RP“).

Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2018 žiadosť na operáciu chov a udržanie ohrozených druhov zvierat, sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam hovädzieho dobytka", „Zoznam oviec a kôz" a „Zoznam koní“, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA. Od r. 2019 je možné využiť napĺňanie zoznamov priamo prostredníctvom CEHZ cez link https://www.cehz.sk/pages/login.jsp.

PPA upozorňuje žiadateľov, že pri vypĺňaní jednotlivých žiadostí a príloh sú povinní postupovať podľa pravidiel uvedených v Príručke pre žiadateľa o priame podpory na rok 2019, ktorá je zverejnená na našom webovom sídle www.apa.sk.

Záverom dávame žiadateľom do pozornosti, že dňa 1.9.2018 prebehla racionalizácia RP PPA. Aktuálna sieť RP a príslušnosť jednotlivých okresov k danému RP je zverejnená v nasledujúcom linku: http://www.apa.sk/regionalne-pracoviska-ppa.

Prílohy:
Žiadosť na opatrenie dobré životné podmienky zvierat na rok 2019 (vrátane príloh)
Žiadosť na Agroenvironmentálno–klimatické opatrenie: Operácia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat na rok 2019 (vrátane príloh)
Identifikačný list na rok 2019
Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností
Oznámenie o prípadoch prirodzených okolnosti
Čestné vyhlásenie k operácii zlepšenie starostlivosti o dojnice

Viac informácií nájdete na http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-ziadosti-o-priame-podpory-na-zvierata-pre-r-2019/9106


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539