PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PRE JEDNODUCHÉ A KOMBINOVANÉ PROGRAMY NA ROK 2019 ( 2019-02-05 )

Európska Komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov JEDNODUCHÝCH PROGRAMOV a KOMBINOVANÝCH PROGRAMOV v rámci informačných a propagačných akcií, týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014, ktorých cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva Únie.

Na zabezpečenie bezproblémového fungovania uvedeného právneho rámca Európska komisia prijala delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 a pravidlá jeho uplatňovania sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1831.

Termín predkladania návrhov je do 16. apríla 2019, 17:00 hod. (stredoeurópskeho času)

Postup predkladania návrhov

Návrhy sa predkladajú online, po registrácií prostredníctvom elektronického systému predkladania návrhov:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Pred predložením návrhu:
1. Nájdite výzvu – Propagácia poľnohospodárskych produktov AGRIP:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

2. Vytvorte si účet na predloženie návrhu:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

3. Zaregistrujte všetkých partnerov prostredníctvom registra príjemcov:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

Pomocné informácie k programom a linky

Výzva na predkladanie návrhov – jednoduché programy:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.018.01.0004.01.SLK&toc=OJ:C:2019:018:TOC


Výzva na predkladanie návrhov – kombinované programy:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.018.01.0021.01.SLK&toc=OJ:C:2019:018:TOC

Príručka pre žiadateľov – Jednoduché programy:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/guide/call/agriprod-guide-applicants-simple_sk.pdf

Príručka pre žiadateľov – Kombinované programy:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/guide/call/agriprod-guide-applicants-multi_en.pdf

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (ďalej len „CHAFEA“) je Európskou komisiou poverená riadením určitých častí informačných a propagačných akcií http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html

Relevantné právne normy:
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1454662612326&uri=CELEX:32014R1144
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1831: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1454662684004&uri=CELEX:32015R1831
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1454662718384&uri=CELEX:32015R1829

Kontakty

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít (OPK)
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov (OŽKaŠP)

Ing. Martina Ševčíková +421 918612187 martina.sevcikova@apa.sk

Ing. Lenka Orlická
vedúca OŽKaŠP - zastupovanie +421 918613110 lenka.orlicka@apa.sk

Ing. Katarína Rácová
riaditeľka OPK +421 918612635 katarina.racova@apa.sk
Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539