MPSR: Pozvánka na kurz Agroenvironmentálno – klimatické opatrenie ( 2019-01-21 )

Agroinštitút Nitra pozýva na akreditovaný vzdelávací program Agroenvironmentálno -klimatické opatrenie

Cieľová skupina:
Konatelia a zodpovední pracovníci poľnohospodárskej prvovýroby, ktorí zavádzajú a uplatňujú poľnohospodárske výrobné postupy prispievajúce k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny. Žiadatelia o platbu v rámci Agroenvironmentálno – klimatického opatrenia z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti o zavádzaní poľnohospodárskych výrobných postupov, ktoré prispievajú k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny a o systéme podpory daného hospodárenia.

Učebné osnovy:
- Úvod do problematiky: Opatrenia prispievajúce k ochrane životného prostredia, prírodných zdrojov a
- zmierneniu klimatickej zmeny
- Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a rozdelenie na jednotlivé podopatrenia
- Základné podmienky hospodárenia na poľnohospodárskej pôde oprávnenej na poskytnutie podpory
- Hospodárenie prispievajúce k ochrane kvality vody
- Hospodárenie prispievajúce k zníženiu rizika erózie pôdy
- Hospodárenie prispievajúce k zachovaniu biodiverzity, hlavne v územiach európskeho významu a územiach s vysokou prírodnou hodnotou
- Zachovanie a udržateľné využívanie a rozvoj genetických zdrojov v poľnohospodárstve

Rozsah: 14 hodín


Účastnícky poplatok:
103 € (vrátane DPH) pri úhrade prevodom z účtu, 108 € (vrátane DPH) pri úhrade hotovosti pri prezentácii

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

Termín realizácie: 20. – 21. 03. 2019

Viac informácií nájdete na www.mpsr.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539