PPA: Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie a o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2018 ( 2018-11-09 )

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 02.10.2018 v zmysle § 2 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 75/2015 Z. z.) požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) o stanovisko k uplatneniu výberových kritérií pre agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (AEKO) vo vzťahu k disponibilným finančným prostriedkom. MPRV SR vo svojej odpovedi uviedlo, že pre žiadosti podané v roku 2018 na AEKO nie je potrebné uplatniť výberové kritériá.

Vzhľadom na uvedené platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2018 predložili žiadosť o zaradenie do AEKO, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok na zaradenie do opatrenia (ďalej len „oznámenie“).
Podmienkou na zaradenie do AEKO je v zmysle § 2 NV SR č. 75/2015 Z. z. predloženie podpísaného záväzného vyhlásenia oprávnenou osobou, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov počas piatich rokov odo dňa začiatku plynutia záväzku.
Platobná agentúra zároveň v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok pre rozšírenie záväzku AEKO.
Podmienkou na rozšírenie záväzku AEKO je v súlade s § 2 a § 2a NV SR č. 75/2015 Z. z. predloženie podpísaného záväzného vyhlásenia oprávnenou osobou, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov.

Formuláre záväzného vyhlásenia sú pre veľký rozsah podmienok rozdelené osobitne pre operácie integrovaná produkcia a pre ostatné operácie a k dispozícii na regionálnom pracovisku PPA. Príslušné formuláre nie je prípustné nijako upravovať a je ich potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA, ktoré je uvedené v písomnom oznámení, v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Záverom PPA upozorňuje žiadateľov o rozšírenie záväzku na zmenu niektorých pravidiel poskytovania podpory na AEKO vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 72/2018 Z. z. z 26. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 75/2015 Z. z.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539