PPA: Výzva na predkladanie ŽoNFP na Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov ( 2017-12-15 )

Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len „PPA“) ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“) a v súlade s platnou Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV (ďalej len „Príručka“) výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV (ďalej len „výzva“)

pre opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

podopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 12. 2017

Dátum uzavretia výzvy: 13. 4. 2018

Výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
- Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 15 000 Eur
- Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 15 000 Eur

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa)
Malý poľnohospodársky podnik - fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej výrobný potenciál, meraný štandardným výstupom, prevyšuje 4 000 EUR a neprevyšuje 7 999 EUR (hodnota štandardného výstupu) s výnimkou komodít ako sú zemiaky; zelenina, melóny a jahody; vinohrady a dojnice, kde hodnota štandardného výstupu prevyšuje 4 000 a neprevyšuje 9 999 EUR.

Spôsob financovania
Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok) – paušálna platba.

15 000 € na 1 malý poľnohospodársky podnik vo forme 2 splátok po dobu max. 5 rokov, pričom 50% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 50% po správnej realizácii podnikateľského plánu.

Podmienky oprávnenosti výdavkov
a) Predloženie podnikateľského plánu zameraného na špeciálnu rastlinnú a/alebo živočíšnu výrobu, ktorý musí obsahovať min. nasledovné údaje:

i. dosiahnutú hodnotu ŠV a zoznam komodít v zmysle Tabuľky rozlíšenia ŠV (uvedenej v bode 2.1.2), na základe ktorých bol vypočítaný ŠV pri podaní ŽoNFP;
ii. zoznam komodít v zmysle Tabuľky rozlíšenia ŠV (uvedenej v bode 2.1.2), ktoré žiadateľ plánuje vyrábať, pričom žiadateľ nie je viazaný produkciou tých istých komodít, ktorými preukazoval splnenie podmienky oprávnenosti žiadateľa v zmysle bodu 2.1.1 (dosiahnutie hodnoty ŠV v požadovanom intervale pri podaní ŽoNFP).

iii. plánovanú hodnotu ŠV komodít v zmysle bodu ii., ktorá musí byť rovnaká alebo vyššia než hodnota ŠV uvedená v bode i.

Udržanie, resp. prekročenie hodnoty ŠV, dosiahnutého v čase predloženia ŽoNFP, počas celej doby realizácie podnikateľského plánu.

Viac informácií nájdete tu: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-c-23-prv-2017/8522

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 760

Momentálne je počet účastníkov: 1539