PPA: Výzva na predkladanie ŽoNFP - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav ( 2017-12-04 )

Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len „PPA“), ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“), vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17, zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV (ďalej len „Príručka“) výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV (ďalej len „výzva“)

pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku

podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 11. 2017

Dátum uzavretia výzvy: PPA uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu pre PRV (ďalej len RO“). Informáciu o uzavretí výzvy zverejní poskytovateľ na webovom sídle www.apa.sk.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 29. 6. 2018
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 31. 8. 2018

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt:
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 25 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov: 2 000 000,00 EUR

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa):
Prijímateľ finančnej pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci:
Priamy: štátna správa v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy.
Nepriamy: obhospodarovatelia a vlastníci pôdy a miestna územná samospráva.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

Úvodné podklady:
- Operát obvodu projektu pozemkových úprav (bodové pole, hranica obvodu, polohopis a výškopis)
- Aktualizácia BPEJ, mapa hodnoty a register pôvodného stavu
- Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (súčasný stav, miestny územný systém ekologickej stability, návrh)

Návrh nového usporiadania v obvode pozemkových úprav:
- Zásady umiestnenia nových pozemkov
- Plán spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení
- Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

Vykonanie projektu:
- Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní,
- Vytýčenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov
- Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu alebo geometrického plánu

Spôsob financovania

Výška podpory: 100% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.

Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok), možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky max. 50% oprávnených výdavkov.

Viac informácií nájdete tu: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-c-24-prv-2017/8496

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 760

Momentálne je počet účastníkov: 1539