PPA: Vyhlásenie výzvy v rámci opatrenia 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - Zavlažovanie ( 2016-03-09 )

Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len „PPA“), ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len PRV), vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17, zákona
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV (ďalej len „Príručka“) výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „výzva“)

Číslo výzvy: 19/PRV/2016

pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku

podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

oblasť: Zavlažovanie


Dátum vyhlásenia výzvy: 04.03.2016

Dátum uzavretia výzvy: 05.08.2016


Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa)

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. V prípade kolektívnej investície minimálne 3 personálne a majetkovo neprepojených partnerov musia
oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa) uvedenú vyššie spĺňať všetci partneri kolektívnej investície.


Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

U všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy:-
investície v súvislosti s využívaním závlah, realizáciou investícií do existujúcich a nových závlahových systémov (infraštruktúry ako aj koncových zariadení) s cieľom ich výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a
efektívnejšieho nakladania so závlahovou vodou a energiou obmedzením ich strát, všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu

Rozsah činností:

Zlepšenie využívania závlah

• Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
• Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;


Pre projekty zamerané na zvýšenie efektivity využívania vody v poľnohospodárstve (investície do zavlažovania nových a existujúcich zavlažovaných plôch) sú oprávnené len investície, ktoré spĺňajú
nasledovné podmienky článku 46 nariadenia EÚ č. 1305/2013:
1. sú podmienené existenciou merača spotreby vody na úrovni podporovanej investície alebo sa merač zavedie ako súčasť predmetnej investície do zavlažovania;
2. investície do zlepšenia existujúcich závlahových systémov sú oprávnené, ak ex-ante posúdenie preukáže, že sa podľa technických parametrov predmetných existujúcich závlahových systémov dosiahne potenciálna úspora vody minimálne 5%;
Ak má investícia vplyv na útvary podzemnej alebo povrchovej vody, ktorej stav bol z dôvodov týkajúcich sa množstva vody označený v príslušnom pláne manažmentu povodia za menej ako dobrý:
a)investícia musí zabezpečiť skutočné zníženie spotreby vody v objeme aspoň 50% potenciálnej úspory vody, ktorú je možné dosiahnuť prostredníctvom tejto investície;
b) v prípade investície v jednom poľnohospodárskom podniku musí daná investícia vyústiť do zníženia celkovej spotreby vody tohto podniku v objeme aspoň 50% potenciálnej úspory vody, ktoré je možné dosiahnuť na úrovni tejto investície. Celková spotreba vody podniku zahŕňa aj vodu, ktorú podnik predal.

Žiadna z podmienok uvedených v bode 2 sa neuplatňuje na investície:
- do existujúcich závlahových systémov, ktoré majú vplyv len na energetickú efektívnosť;
- na vytvorenie rezervoáru (nádrže);
- do využívania recyklovanej vody, ktorá nemá vplyv na útvar podzemnej alebo povrchovej vody.

3. Investícia, v dôsledku ktorej dôjde k čistému zväčšeniu zavlažovanej plochy majúcej vplyv na daný útvar podzemnej alebo povrchovej vody, je oprávnená len ak:
a)stav vodného útvaru nebol z dôvodu týkajúceho sa množstva vody v príslušnom pláne manažmentu povodia označený za menej ako dobrý a
b)environmentálna analýza preukáže, že daná investícia nebude mať výrazný negatívny vplyv na životné prostredie; takúto analýzu vplyvu na životné prostredie vykoná alebo schváli príslušný orgán a môže sa vzťahovať aj na skupiny podnikov.

4. Odchylne od predchádzajúceho bodu môžu byť investície, v dôsledku ktorých dôjde k čistému nárastu zavlažovanej plochy poľnohospodárskeho podniku, stále oprávnené, ak:
a) sa investícia kombinuje s investíciou do existujúcej zavlažovacej inštalácie alebo prvku zavlažovacej infraštruktúry, v prípade ktorej sa pri posúdení ex-ante skonštatuje, že ponúka potenciálnu úsporu vody minimálne 5% podľa technických parametrov existujúcej inštalácie alebo infraštruktúry a
b) investícia ako celok zabezpečí skutočné zníženie spotreby vody na úrovni investície ako celku vo výške min. 50% potenciálnej úspory vody možnej v dôsledku investície do existujúcej zavlažovacej inštalácie alebo prvku zavlažovacej infraštruktúry.

Podmienka v bode 3(a) sa neuplatňuje na investície do vytvorenia novej zavlažovacej inštalácie zásobovanej vodou z existujúcej nádrže, schválenej pred 31.10.2013, pokiaľ:

1. nádrž je určená v príslušnom pláne manažmentu povodia a je predmetom požiadaviek preverovania uvedených v rámcovej smernici o vode;

2. 31.10.2013 platil buď maximálny limit pre celkový odber z nádrže alebo minimálna požadovaná úroveň prietoku vo vodných útvaroch, na ktoré má daná nádrž vplyv;

3. tento maximálny limit alebo minimálna požadovaná úroveň prietoku sú v súlade s podmienkami stanovenými v rámcovej smernici o vode;

4. výsledkom daných investícií nie je odber nad rámec maximálneho limitu platného 31.10.2013, ani pokles úrovne prietoku v ovplyvnených vodných útvaroch pod minimálne požadovanú úroveň platnú 31.10.2013.

Oprávnenosť výdavkov je podmienená ukončeným verejným obstarávaním!

Spôsob financovania

Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok).

Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:
· 50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja);
· 40 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj)

Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvyšuje:
· o 20 % v prípade ekologického poľnohospodárstva;
· o 20 % v prípade kolektívnych (združených) investícií

Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane v prípade menej rozvinutých regiónov najviac do 70% a v prípade ostatných regiónov najviac do 60% z celkových oprávnených výdavkov. Uvedené
obmedzenie platí aj v prípade kolektívnych investícií.

Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania:
· Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%
· Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %.

Viac informácií nájdete na www.apa.sk alebo na tel. čísle 0911 493 803.


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 760

Momentálne je počet účastníkov: 1539