MP SR: Potravinové kontroly priniesli výsledok ( 2016-02-05 )

Úradné kontroly pre zabezpečenie bezpečnosti potravinového reťazca predstavujú ucelený systém, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečenie ochrany zdravia spotrebiteľa. Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) za obdobie posledného štvrťroku od 1. októbra do 31. decembra 2015 vykonala spolu 11 271 kontrol, z čoho 915 bolo s nedostatkami, čo predstavuje 8,12%. „Percentuálne porovnanie s 1. štvrťrokom 2015 predstavuje klesajúcu tendenciu pochybení a to s rozdielom 3,31%, čo je pozitívny signál pre všetkých vrátane obchodníkov a spotrebiteľov obzvlášť, “ zdôraznil Ľubomír Jahnátek, minister agrorezortu. Z celkového počtu vykonaných kontrol 11 271, bolo vykonaných 10 791 bežných kontrol, 435 mimo pracovnej doby a 45 mimoriadnych celoslovenských kontrol. Pri každej bol zaznamenaný pokles pochybení prevádzkovateľov, avšak najvýraznejší klesajúci rozdiel zaznamenali kontrolóri pri kontrolách mimo pracovnej doby, kde percento s nedostatkami z celkového počtu za 4.štvrťrok tvorí 38,39%. Ak by sme to dali do komparácie s 1. štvrťrokom 2015, kedy sa predmetné číslo držalo na úrovni 50,84%, zaznamenávame pozitívne zníženie pochybení až o 12,45%.

Z obchodných reťazcov sa pri vykonaných kontrolách ako nedostatkovo najvýraznejšie preukázali najmä stredné predajne, za nimi malé a napokon hyper a super markety, je však potrebné poznamenať, že práve v prvých dvoch spomínaných bolo vykonaných aj najviac kontrol o počte 2942 bežných kontrol a 86 mimo pracovnej doby. Najvyššia porušenosť bola v obchodnom reťazci Diligentia R.C. vo výške 25%. Zvýšenie porušenia sme zaznamenali v KARMEN oproti všetkým trom štvrťrokom. U ostatných prevádzok sme zaznamenali zníženie porušenosti. „Veľmi rád by som vyslovil spokojnosť s nastúpeným klesajúcim trendom porušení v obchodných reťazcoch. Verím, že aj týmito pre obchodníkov neraz menej príjemnými opatreniami sme dospeli k pozitívnym číslam a hodnoteniam,“ podotkol šéf agrorezortu.

Proaktívna kontrola potravín na cestách sa ukázala ako výborný nástroj pre zabezpečenie zdravotnej neškodnosti dovážaných potravín. Preto za 4. štvrťrok 2015 môžeme konštatovať, že z celkového počtu 131 kontrol, pri kontrole 292 zásielok, 459 kontrolovaných komodít, ktoré predstavujú celkovú hmotnosť 673,7 tona je konečné číslo počtu nezrovnalostí z celkového počtu zásielok 15, t.j. 5,13%. V rámci kontrol počas transportu bolo uložených celkovo 28 pokút v sume spolu 1071 EUR. Najväčší podiel prípadov nezrovnalostí podľa miesta nakládky v tomto období bolo evidovaných v percentuálnom podiele 3,38% u tovaru, respektíve prepravcu pôvodom zo Slovenska, Česka a Poľska smerom dole. Najčastejšie druhy nedostatkov sa prejavovali v nevyhovujúcej hygiene 60%, nedodržaniu teplotného režimu 20%, chýbajúcemu označeniu 13,33% a znemožnenej vysledovateľnosti a chýbajúcej dokumentácie 6,66%. Ani tento štvrťrok sa nevyhol uloženým pokutám. Uložených bolo 360 blokových pokút, ktoré predstavovali hodnotu vo výške 10 128 EUR. Právoplatne ukončených bolo 603 správnych konaní v celkovej sume 706 990 EUR a začatých 223 spolu s 227, ktoré sa ešte iba začnú, dokopy 500 správnych konaní, ktorých celková suma sa vyšplhá do výšky 3 673 640 EUR.
„Na základe vývoja kontrol chcem zdôrazniť, že Slovensko od roku 2012 až do roku 2015 nezaznamenalo žiadny potravinový škandál a to aj vďaka prepracovanému systému. Sme jedna z mála krajín, ktorá sa môže touto pozitívnou skutočnosťou pýšiť. Boli prijaté opatrenia, ktoré hovoria o obrovskej náprave a výraznom úspechu v potravinovom reťazci, kde na jednej strane je obchodník a na druhej spotrebiteľ,“ argumentoval šéf rezortu. Proaktívne zabezpečenie kontrol bezpečnosti a kvality potravín sa v sledovanom období rokov 2012-2015 pozitívne odzrkadlili v poklese nedostatkov pri úradných kontrolách o 3,7% v roku 2015 oproti roku 2012. Ďalší pozitívny a výrazný posun nastal v znížení predaja potravín po dátume minimálnej trvanlivosti a dátume spotreby z približne 5% v roku 2012 na hodnotu pod 1,0% v roku 2015. V tomto období bolo spolu ukončených 9376 právoplatných správnych konaní v celkovej sume 15 539 323 EUR, z čoho v roku 2015 došlo k nárastu vo výške pokút pri právoplatných konaniach o 5 696 687 EUR.
Celková bilancia hodnotenia obdobia rokov 2012-2015 sa nesie v znamení pozitívnych zlepšení. Ide o oblasť zlepšenia v kvalite predávaných vín a tiež zeleniny a ovocia. „V priebehu štvrťročného obdobia sme efektívnou organizáciou úradných kontrol potravinového reťazca z farmy na stôl dokázali zabrániť zdravotným nebezpečenstvám a potravinovým škandálom, čím sme ochránili spotrebiteľa,“ pozitívne zhodnotil Jahnátek. Aj v prípade skontrolovaných zásielok v počte 16 576 v celkovej hmotnosti 46 628 ton evidujeme pokles nedostatkov najmä pri dovoze potravín počas kontroly na cestách o 7,45% v roku 2015 oproti roku 2012, kedy boli zavedené. Najpreukázateľnejší pokles dosiahlo Poľsko s poklesom o 20,4%, ďalej Slovensko s poklesom o 9,26%. „Dovoľte mi vyjadriť vďaku všetkým zainteresovaným zložkám, vrátane obchodných reťazcov a spotrebiteľov. Zdá sa, že potravinové kontroly zabrali a ľudia si začali uvedomovať potrebu zlepšenia kvality kupovaných potravín, čo zlepšuje pozíciu zákazníka a na druhej strane pochopenie obchodníkov, že slovenské potraviny vykazujú minimálne nedostatky. Podarilo sa nám prebudiť patriotizmus a vzbudiť u slovenského zákazníka, aby sa zvýšil podiel slovenských potravín,“ uzavrel šéf agrorezortu.

Viac informácií nájdete na www.mpsr.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 760

Momentálne je počet účastníkov: 1539