MP SR: Informácia o spoločnej spolufinancovanej výzve medzinárodného konzorcia pre udržateľné systémy živočíšnej produkcie bude otvorená začiatkom januára 2016 ( 2015-12-18 )

Medzinárodné konzorcium pre udržateľné systémy živočíšnej produkcie (ERA-NET SusAn), ktorého členom je aj MPRV SR zverejňuje predbežné oznámenie o

1. spoločnej spolufinancovanej výzve na podávanie návrhov medzinárodných výskumných projektov v oblasti SusAn, ktorá bude vyhlásená začiatkom januára 2016

Členovia medzinárodného konzorcia pre SusAn sa zhodli na tom, že vývoj európskeho sektoru živočíšnej produkcie je potrebné budovať na troch udržateľných pilieroch – ekonomickej konkurencieschopnosti, sociálnej akceptácie a ochrane životného prostredia.

Od žiadateľov sa požaduje využiť interdisciplinárny prístup na dosiahnutie cieľov v troch oblastiach výskumu:

1. Zvýšenie produktivity, prispôsobivosti produkčných systémov HZ meniacim sa podmienkam a konkurencieschopnosti európskej živočíšnej výroby
2. Zlepšenie a riadenie využívania zdrojov s cieľom znížiť odpady a dosiahnuť udržateľnosť životného prostredia v oblasti európskej živočíšnej výroby
3. Zlepšenie pracovných postupov v poľnohospodárskych podnikoch s cieľom zvýšiť akceptáciu spotrebiteľmi a riešiť spoločenské výzvy spojené so životnými podmienkami zvierat, kvalitou a bezpečnosťou produktov, biodiverzitou a poskytovaním ekosystémových služieb

Od konzorcií sa požaduje predloženie prierezových návrhov, ktoré riešia všetky tri oblasti výskumu a sú postavené na troch udržateľných pilieroch.

Rozpočet: 17 mil. Eur + 4 mil. Eur spolufinancovanie EU Top-Up

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je február/marec 2017. Doba riešenia nemôže byť dlhšia ako 36 mesiacov (nie dlhšie ako do augusta 2020)

Kontakt:
Národné kontaktné miesto pre danú výzvu
Ing. Bc. Tatjana Antalová, Ing. Jana Hreňová
Ďalšie informácie možno nájsť na stránke konzorcia : http://era-susan.eu/content/call-2016-pre-announcement

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 760

Momentálne je počet účastníkov: 1539