Opatrenia na ochranu proti vtáčej chrípke ( 2006-04-20 )

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto
Polianky 8, 841 01 Bratislava
Č. k. 597/2006 Bratislava, 18.04.2006
VETERINÁRNE OPATRENIA
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto príslušná podľa § 8 ods. 3
písm. f), v súlade s ustanovením § 16 ods. 4 zákona NR SR č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 488/2002 Z.z.“)
n a r i a ď u j e
Miestnemu úradu Bratislava - Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava 46,
Miestnemu úradu Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
v e t e r i n á r n e o p a t r e n i a
pri zistení a potvrdení choroby vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne
nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a zdravie ľudí
Určuje
Pásmo dohľadu: katastrálne územie mestskej časti Bratislava - Devín a katastrálne územie
mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves
Nariaďuje
1. Aktualizovať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí
v písomnej forme a zmeny zasielať faxom na RVPS Bratislava – mesto (64461207,
64461208)
Termín: 19.4.2006 a do odvolania
Zodpovedná osoba: prednosta Miestneho úradu
2. Zabezpečiť biologickú bezpečnosť chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných
v zajatí:
- ustajniť hydinu, holuby a vtáky chované v zajatí tak, aby sa zabránilo priamemu
a nepriamemu kontaktu s inou hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, kontaktu
s voľne žijúcim vtáctvom
- zabezpečiť osobnú hygienu
- hydinu napájať len pitnou vodou
- minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou
- pri ošetrovaní používať osobné ochranné prostriedky
- pre ochranu chovov hydiny u individuálnych chovateľov použiť vhodné
dezinfekčné prostriedky pri vstupoch a výstupoch z priestorov ustajnenia hydiny,
holubov a vtákov chovaných v zajatí
3. Zabezpečiť chov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých
priestoroch.
4. Nariadiť vlastníkom a držiteľom hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí, aby
bezodkladne oznamovali Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Bratislava –
mesto, (tel.: 64461207, 64461210, 64461209) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky
u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
- pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%
- akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí o podozrení na
vtáčiu chrípku.
5. O prijatých opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov
prostredníctvom miestneho rozhlasu alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.
6. Premiestňovanie hydiny len pod úradným dozorom RVPS Bratislava – mesto.
Termín : 19.4.2006 do odvolania
Zodpovedná osoba: Prednosta Miestneho úradu
Zakazuje
1. Premiestňovanie hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí mimo zónu.
2. Konanie zhromažďovania hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí.
3. Lov voľne žijúcich vtákov.
Termín: 19.4.2006 do odvolania
Zodpovedná osoba: Prednosta Miestneho úradu
Odôvodnenie
Na základe podozrenia z infekcie vtáčej chrípky u labute v rakúskom meste Hainburg
vírusom H5N1, miesto nálezu Lattenpegel Am Stein 2. 2405 Bad Deutsch – Altenmatkt,
Katastralgemeinde – Hainburg, a návrhu ochrannej a pozorovacej zóny bolo zistené, že do
vymedzenej 10 km pozorovacej zóny spadá katastrálne územie mestskej časti Bratislava –
Devín a katastrálne územie mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.
Na základe uvedeného Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto
prijala tieto vyššie uvedené opatrenia v zmysle platných predpisov.
Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona
č. 488/2002 Z. z..
Tieto opatrenia platia do odvolania.
MVDr. Miloš Mašlej
regionálny veterinárny lekár

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539