OPŽP: Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP ( 2015-11-05 )

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnila Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP, platné od 03.11.2015.

Cieľom Usmernenia pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP je poskytnúť prijímateľom nenávratného finančného príspevku bližšie informácie týkajúce sa ukončovania projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie v programovom období 2007 – 2013.
Usmernenie obsahuje prehľad o základných povinnostiach prijímateľa v súvislosti s ukončením pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013, dáva do pozornosti prehľad činností, ktoré majú byť vykonané do ukončenia, prípadne po ukončení realizácie aktivít projektu, ozrejmuje povinnosti prijímateľa v súvislosti s finančným ukončením projektu ako aj v období udržateľnosti.

Usmernenie je záväzné pre všetkých prijímateľov NFP z OP ŽP a nadväzuje, prípadne dopĺňa Príručku pre prijímateľa v jej aktuálne platnom znení.

Plné znenie usmernenia nájdete na www.opzp.sk v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty“.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539