OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.2 ( 2015-10-06 )

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.2 platnú od 01.10.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:
• aktualizácia povinnosti Prijímateľa, ktorý spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácii, zverejniť poistnú zmluvu
• aktualizácia kapitoly „Podstatná zmena projektov“
• aktualizácia pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami, doplnená povinnosť Prijímateľa predkladať zúčtovanie preddavkovej platby zaslaním záverečnej ŽoP na nulovú nárokovanú sumu výdavkov
• aktualizácia povinnosti Prijímateľa preukázať dodržania pravidiel informovania a publicity predložením fotodokumentácie v rámci monitorovacej správy
• aktualizácia postupov v súvislosti s ukončovaním pomoci vzhľadom na vydanie Usmernenia k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.0.

Viac podrobností nájdete na www.opzp.sk v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539