PPA: Zverejnenie Usmernenia č. 6/2015 k výzve 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností ( 2015-09-04 )

USMERNENIE PPA č. 6/2015 k výzve číslo 7/PRV/2015 k časti C. Povinné Prílohy projektu pri podaní žiadosti :

1. Žiadateľ je povinný zároveň k Žiadosti o NFP predložiť aj Prílohu č . 1 pre oblasť 1 a 2. Prílohu č. 1 k ŽoNFP pre oblasť 1 a 2 predkladá 1x v tlačenej a 1x v elektronickej verzii spolu s Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podopatrenie 6.4.

2.K bodu č. 13 v časti C. Povinné prílohy projektu pri podaní žiadosti „ Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody či sa predložený projekt dotýka alebo nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny (originál alebo úradne overenú fotokópiu) – netýka sa strojov a strojnotechnologického vybavenia)“ predkladá vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody len v prípade, ak sa stavebná investícia nachádza v chránenej krajinnej oblasti (CHKO), národného parku (NP), chráneného areálu (CHA), prírodnej rezervácie (PR), národnej prírodnej rezervácie (NPR), prírodnej pamiatky (PP) a v sieti lokalít - Natura 2000.

3.Ak sa stavebná investícia nenachádza v chránenej krajinnej oblasti (CHKO), národného parku (NP), chráneného areálu (CHA), prírodnej rezervácie (PR), národnej prírodnej rezervácie (NPR), prírodnej pamiatky (PP) a v sieti lokalít - Natura 2000 predkladá čestné vyhlásenie, že stavebná investícia, ktorá je predmetom projektu sa nenachádza v uvedených oblastiach.

4. Ak stavebná investícia, ktorá je predmetom projektu sa nenachádza v uvedených oblastiach v bode 14 v časti C. Povinné prílohy projektu pri podaní žiadosti uvedie „nie je potrebné“

5. Usmernenie sa vzťahuje na všetky formuláre Žiadosti o NFP pre oblasti 1 a 2.
Toto usmernenie nerozširuje zoznam povinných príloh projektu pri podaní žiadosti v rámci predmetnej výzvy, ale len vysvetľuje ich aplikáciu, preto stále platia všetky pravidlá, povinnosti a obmedzenia zadefinované vo výzve.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.apa.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539