PPA: Zverejnenie Usmernenia č. 5/2014 k výzve 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov ( 2015-09-04 )

USMERNENIE č. 5/2015 k výzve číslo 8/PRV/2015 – k časti C. Povinné Prílohy projektu pri podaní žiadosti :

1. K bodu č. 14. v časti C. Povinné prílohy projektu pri podaní žiadosti „ Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody či sa predložený projekt dotýka alebo nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny (originál alebo úradne overenú fotokópiu) – netýka sa strojov a strojnotechnologického vybavenia)“ predkladá vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody len v prípade, ak sa stavebná investícia nachádza v chránenej krajinnej oblasti (CHKO), národného parku (NP), chráneného areálu (CHA), prírodnej rezervácie (PR), národnej prírodnej rezervácie (NPR), prírodnej pamiatky (PP) a v sieti lokalít - Natura 2000.

2. Ak sa stavebná investícia nenachádza v chránenej krajinnej oblasti (CHKO), národného parku (NP), chráneného areálu (CHA), prírodnej rezervácie (PR), národnej prírodnej rezervácie (NPR), prírodnej pamiatky (PP) a v sieti lokalít - Natura 2000 predkladá čestné vyhlásenie, že stavebná investícia, ktorá je predmetom projektu sa nenachádza v uvedených oblastiach.

3. Ak stavebná investícia, ktorá je predmetom projektu sa nenachádza v uvedených oblastiach v bode 15 v časti C. Povinné prílohy projektu pri podaní žiadosti uvedie „nie je potrebné“

4. Usmernenie sa vzťahuje na všetky formuláre Žiadosti o NFP pre oblasti 1 – 7 podoblasti A - B.

Toto usmernenie nerozširuje zoznam povinných príloh projektu pri podaní žiadosti v rámci predmetnej výzvy, ale len vysvetľuje ich aplikáciu, preto stále platia všetky pravidlá, povinnosti a obmedzenia zadefinované vo výzve.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.apa.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539