Ministerstvo pôdohospodárstva SR pripravuje výnos o poskytovaní dotácií ( 2006-04-10 )


Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) SR podporí rozvoj poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva v SR formou dotácií. Podrobnosti o ich poskytovaní v rámci rozpočtovej kapitoly MP stanovuje návrh výnosu o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, ktorý ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Dotácie možno podľa návrhu poskytnúť na úhradu do 100 % oprávnených administratívnych nákladov, ktoré sú spojené so založením a vedením plemennej knihy alebo plemenárskej evidencie. Výška dotácie sa pritom vypočíta ako súčet oprávnených nákladov.

Do výšky 70 % nákladov na kus možno poskytnúť dotáciu na testovanie plemennej hodnoty a kontrolu úžitkovosti a na financovanie testovania genetickej kvality zvierat a ich produkcie. Výška dotácie na testovanie dostihových koní môže dosiahnuť maximálne 22 miliónov Sk a pri mladých plemenných koňoch 3 milióny Sk. Dotácie možno poskytnúť aj historicky a spoločensky významným zariadeniam, ktoré pôsobia v oblasti chovu koní, teda Národnému žrebčínu Topoľčianky, š. p., a Závodisku Bratislava, š. p. Náklady na zabezpečenie chovu a udržania historicky významných plemien koní pre SR, ako aj náklady na organizovanie výkonnostných skúšok dostihových koní prefinancuje MP do výšky 70 %.

Na zlepšenie genetickej úrovne a zvýšenie kvality chovov zvierat možno podľa návrhu výnosu poskytnúť podnikateľovi v poľnohospodárstve dotácie do výšky 40 % ceny obstarania na prvý nákup registrovaných plemenníc a plemenníkov. Na zachovanie a rozširovanie genetického základu pestovaných rastlín zase poľnohospodár môže dostať dotáciu do 80 % oprávnených nákladov na 1 hektár pokusnej plochy.

Dotáciu možno poskytnúť aj na úhradu škôd v rastlinnej výrobe, ktoré spôsobili prírodné katastrofy, a to v prípade, že úroveň škody dosiahne viac ako 30 % výroby plodiny oproti priemeru podniku za posledné 3 roky. Výška dotácie nepresiahne 50 % preukázaných oprávnených nákladov.

V oblasti zveľaďovania lesov a lesného hospodárstva možno poskytnúť dotáciu do 80 % nákladov na preventívne protipovodňové, protilavínové a protierózne opatrenia a na zachovanie ohrozeného genofondu lesných drevín. Ozdravné opatrenia v lesoch, ktoré postihli imisie a požiare, chemická a biologická meliorácia pôd, prípravu plôch pred zalesnením a zalesňovanie po kalamitách prefinancuje MP vo výške do 50 % celkových nákladov.

Dotácie na technickú pomoc pri účasti na súťažiach, výstavách a veľtrhoch pre poľnohospodárov, prvospracovateľský priemysel a lesné hospodárstvo možno poskytnúť do výšky 50 % oprávnených nákladov, najviac však 500 000 Sk. Rovnaké podmienky platia aj pre potravinársky, teda druhospracovateľský priemysel.

Podľa návrhu výnosu môže dotáciu získať aj podnikateľ v oblasti poradenstva a vzdelávania poľnohospodárov a potravinárov, a to do 50 % oprávnených nákladov.

Štát poskytne dotáciu vo výške maximálne 50 % nákladov na úhradu časti poistného pre prípad škody v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe a vlastníkovi lesa za škody na lesoch.

MP dotáciou podporí aj nákup a inštaláciu technológie spaľovne vedľajších živočíšnych produktov. Podnikateľ v poľnohospodárstve môže dostať dotáciu, ktorá nepresiahne 40 % oprávnených nákladov a hodnotu 500 000 Sk.

Dotácie možno poskytnúť po uzatvorení zmluvy medzi žiadateľom a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, ale len ak sa na ten istý účel neposkytla dotácia zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá najneskôr do konca októbra, pričom náklady za zvyšné mesiace do konca roka sa odhadnú a pri vyúčtovaní vydokladujú. Rozpis pridelených finančných prostriedkov sa predkladá platobnej agentúre do konca februára.

Výnos by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2007.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539