Priame platby a pôsobenie vyššej moci- záplavy ( 2006-04-05 )

PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA
SEKCIA PRIAMYCH PODPÔR
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
---------------------------------------
Informácia
pre žiadateľov o priame platby na plochu na rok 2006 o postupe v prípade pôsobenia vyššej moci

Žiadatelia o priame platby na plochu na rok 2006, ktorí sú užívatelia pozemkov na ktorých došlo z dôvodu vyššej moci k ich zaplaveniu, sú povinní v zmysle „Usmernenia ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve formou priamych platieb“ a „Metodického pokynu k Usmerneniu ministra“ o tejto skutočnosti informovať najneskôr do 10 dní, odo dňa kedy k tejto udalosti došlo, príslušné regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Oznámenie o pôsobení vyššej moci by malo obsahovať:
- identifikáciu žiadateľa
- názov štvorca a kód dielu na ktorom k vyššej moci došlo
- výmeru postihnutú vyššou mocou v rámci konkrétneho dielu bloku
- zdôvodnenie vyššej moci
- podklady (dôkazy) preukazujúce pôsobenie vyššej moci (napr. fotodokumentácia)

V prípade osevu ozimín, tieto žiadateľ normálne deklaruje v žiadosti. Ak dôjde k vyoraniu porastu z dôvodu vyššej moci, túto skutočnosť žiadateľ musí oznámiť na príslušné regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry v mieste podania žiadosti ešte pred samotným vyoraním porastu.
V prípade osevu jarín, tieto žiadateľ taktiež normálne deklaruje v žiadosti (plánovaný osev). Ak nedôjde k ich zasiatiu z dôvodu vyššej moci (najneskorší možný termín pre siatie je stanovený na 31. mája 2006), žiadateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť na príslušné regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry v mieste podania žiadosti.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539