V ý z v a na predkladanie žiadostí o podporu historicky a spoločensky významných zariadení Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. a Závodisko š.p. Bratislava ( 2006-03-31 )


Pôdohospodárska platobná agentúra v zmysle výnosu MP SR č . 806/2004-100 zo dňa 13. apríla 2004 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

v y z ý v a
uchádzačov o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. f) časť a) výnosu MP SR č. 806/2004-100 podpora priamych prevádzkových nákladov historicky a spoločensky významných zariadení Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. a Závodisko, š.p. Bratislava k predkladaniu žiadosti o podporu na rok 2006

v termíne do 18. apríla 2006.
Žiadosti sa predkladajú osobne na príslušnom Regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry podľa sídla organizácie a podľa legislatívnych podmienok platných pre rok 2006.

Bližšie informácie môžete získať priamo na ústredí PPA v Bratislave (sekcia priamych podpôr, samostatné oddelenie domácich podpôr).

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539