VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH MASLO A SMOTANU PRE ÚČELY INTERVENČNÉHO ALEBO SÚKROMNÉHO SKLADOVANIA. ( 2006-03-17 )

Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o intervenciách a súkromnom skladovaní masla a smotany

V y z ý v a
uchádzačov (žiadateľov) na predkladanie žiadostí o schválenie podnikov vyrábajúcich maslo a smotanu pre účely intervenčného alebo súkromného skladovania, osobne, alebo poštou na PPA, Sekcia PPAOT, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava resp. Odbor regulácie trhu so živočíšnymi komoditami PPA, Bratislava, Trenčianska 55.

V zmysle NR č. 1255/99 čl. 6 a NK č.2771/99 (EHS) žiadateľom o schválenie podniku vyrábajúcich maslo a smotanu pre účely intervenčného alebo súkromného skladovania môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaviaže prijať následovné záväzky :

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH MASLO A SMOTANU PRE ÚČELY INTERVENČNÉHO ALEBO SÚKROMNÉHO SKLADOVANIA.
Je schválený v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a majú vhodné technické zariadenie (smernica o hygiene) a Nariadenia vlády o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov (NV č. 312/2003 v príslušnom aktuálnom znení) a disponuje vhodným technickým zariadením.
Zaviaže sa, priebežne viesť knihy došlého a odoslaného tovaru, predpísané zo strany príslušnej inštitúcie predmetného členského štátu, v ktorých sú zaznamenané pôvod východiskových výrobkov, z toho vyrobených množstiev masla, úprava, číslo a dátum výstupu každej výrobnej dávky do verejnej intervencie.
Prehlási svoju pripravenosť k podrobeniu ním vyrobeného masla úradnej osobitnej kontrole a prípadne k splneniu požiadaviek na akostnú triedu podľa dodatku V NK(ES) 2771/1999.
Zaviaže sa, upovedomiť príslušnú kontrolnú inštitúciu minimálne dva pracovné dni vopred o svojom úmysle, vyrábať maslo pre verejnú intervenciu. PPA však môže na základe žiadosti schváliť kratšiu lehotu, pokiaľ tým nebude postihnutá kontrola.
Povolenie bude výrobcovi udelené za každú prevádzku osobitne. Súčasne bude pridelené aj číslo povolenia. Pri neplnení podmienok je možné schválenie prevádzke dočasne, alebo úplnom rozsahu odobrať, v závislosti od závažnosti zistených nedostatkov pri kontrole na mieste.

Predpokladom pre schválenie je, aby žiadateľ (výrobca) predložil v dvojitom vyhotovení nasledovné podklady:

územný a situačný plán prevádzkových priestorov, v ktorých má byť maslo vyrábané a skladované,
popis existujúcich technických zariadení na výrobu masla,
popis predpokladaných výrobných postupov s udaním predbežnej výťažnosti.
Metodický postup a formuláre žiadosti vrátane dodatkov nájdete tu:

Metodický pokyn pre súkromné skladovanie masla a smotany podľa NK. (ES) č. 2771/1999, NK. (ES) č. 340/2006 a Národnej legislatívy v platnom znení.
Bližšie informácie môžete získať priamo na ústredí PPA, osobne na odbore regulácie trhu so živočíšnymi komoditami PPA, Bratislava, Trenčianska 55, č. tel. 02/ 582 43 308.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539