VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PRV Opatrenie č. 9 Pozemkové úpravy ( 2006-03-13 )


Pôdohospodárska platobná agentúra, (ďalej len PPA) rozpočtová organizácia zabezpečujúca administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami národných podpôr, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka:


A. Vyhlasuje na základe Rozhodnutia generálneho riaditeľa PPA č. 26 /2006 3 výberové kolo pre r. 2006 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť") Plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „PRV SR) pre Cieľ 2 a „nezaradené oblasti“ v rámci Bratislavského kraja.

B. Vyzýva záujemcov (žiadateľov) o nenávratný finančný príspevok z PRV SR k predkladaniu žiadostí nasledovne:


v termíne od 10.5. do 24. 5. 2006 pre:

Opatrenie č. 9 Pozemkové úpravy, v rámci PRV SR, Priority 1 (cieľom je podporovať rozvoj ekonomických aktivít umožňujúcich tvorbu pracovných príležitostí a primerané ekonomické podmienky vidieckeho obyvateľstvo).


C. Predkladá stručnú charakteristiku opatrenia č. 9 Pozemkové úpravy.
1. Hlavný cieľ
Vypracovať a realizovať projekty pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie územia.
2. Špecifické ciele
- Usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom;
- Zabezpečiť prístup k pozemkom;
- Vytvoriť podmienky pre racionálne hospodárenie na pôde a rozvoj trhu s pôdou;
- Zvýšiť ekologickú stabilitu krajiny;
- Zlepšiť podmienky životného prostredia využitím MÚSES, ktorý je povinnou súčasťou každého projektu pozemkových úprav v súlade so Zákonom NR SR č.330/1990 Zb.v znení neskorších predpisov.
3. Činnosti
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi podopatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ. Podrobná špecifikácia je uvedená v Príručke pre žiadateľa/konečného prijímateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR pre Bratislavský kraj – oblasť Cieľa 2 a nezaradené oblasti (ďalej len "Príručka pre žiadateľa"), v kapitole 2 „Charakteristika opatrení PRV SR pre Cieľ 2 a nezaradené oblasti“, str. 41, 42, 43.
4. Oprávnení žiadatelia
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, odbor pozemkových úprav.
5. Miesto realizácie projektu:
§ Cieľ 2, t.j. územia Bratislavského kraja (okresy Malacky, Pezinok, Senec a mestské časti Bratislavy - Záhorská Bystrica, Vajnory, Čunovo, Rusovce, Jarovce)
§ Nezaradené oblasti (mestské časti Bratislavy - Staré Mesto, Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Rača, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka).
6. Forma pomoci
Druh pomoci: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: plné financovanie
Typ investície: nezisková

Spôsob financovania:
Vyplácanie nenávratného finančného príspevku pri opatrení č. 9 Pozemkové úpravy sa môže realizovať systémom predfinancovania alebo systémom refundácie.
V prípade uplatnenia systému predfinancovania PPA poskytne príjemcovi pomoci (MPSR) finančný príspevok vo výške 95% z oprávnených nákladov na úhradu vystavených faktúr (resp. dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty) dodávateľom a následne, po preukázaní ich úhrady, doplatí zostávajúcich 5% z oprávnených nákladov.
7. Financovanie
Súkromné zdroje 0%.
Maximálna výška pomoci je 100% z celkových oprávnených nákladov (50% EÚ, 50% SR).
Oprávnené náklady na jeden projekt: min. 10 000 €, max. 1 mil. €.

8. Mechanizmus poskytnutia pomoci

§ žiadateľ je povinný postupovať v súlade s platnou Metodikou pre tvorbu projektov v rámci Plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "Metodika") zverejnenou na internetovej stránke http://www.apa.sk/,
§ záväzná metodika pre opatrenia Plánu rozvoja vidieka SR (príručka pre žiadateľa, formuláre žiadosti, záväzná osnova podnikateľského plánu a ostatné povinné prílohy) v rámci tejto výzvy je uverejnená na internetovej stránke www.apa.sk ("Plán rozvoja vidieka" ® "Metodika pre tvorbu projektov pre PRV" → "A. Bratislavský kraj "),
§ žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného kola a to len v termíne uvedenom v bode B,
· PPA prijíma len kompletné žiadosti. Žiadosti, pri ktorých bude chýbať niektorá z povinných príloh nebudú vôbec prijaté (viď. kapitolu 3.2, str. 47 Príručky pre žiadateľa)
· Povinné náležitosti, ktoré musí žiadosť obsahovať sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, (viď kapitolu 3.2 Kam a ako podať žiadosť, str. 48).
· PPA prijíma žiadosti v rámci tejto výzvy pre opatrenie 9. Pozemkové úpravy osobne na Regionálnom pracovisku v Bratislave (viď kapitolu 3.2 Kam a ako podať žiadosť, str. 47 Príručky pre žiadateľa).
· Mechanizmus hodnotenia a výberu projektov je uvedený v Príručke pre žiadateľa (viď kapitola 4. Systém hodnotenia a kritériá výberu žiadosti, body 4.1, 4.2, 4.3, str. 53.
· Žiadatelia môžu realizovať projekt odo dňa podania žiadosti s tým rizikom, že PPA s nimi nemusí uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
· Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
· Pokiaľ sa dodatočne zistia nedostatky v prijatých žiadostiach, žiadateľ bude vyzvaný k ich odstráneniu do 10-tich pracovných dní od doručenia výzvy. Pokiaľ tak neurobí, žiadosť bude vyradená,
· Žiadateľ je povinný splniť všeobecné kritériá pre dané opatrenie (viď kapitola 2, str. 43 Príručky pre žiadateľa), špecifické kritériá (viď kapitola 2, str. 43 Príručky pre žiadateľa), minimálnu a maximálnu výšku oprávnených nákladov na projekt a ostatné ustanovenia príručky platné pre opatrenie.
· obstaranie prác, dodávok (tovarov) a služieb (ďalej obstarávanie) musí byť vykonané pred podaním žiadosti podľa ustanovení uvedených v Metodike (viď kapitola 3, bod 3.3, str. 49,50,51 Príručky pre žiadateľa).
· PPA v rozhodovacom procese pri posudzovaní a schvaľovaní žiadostí postupuje v súlade s pravidlom konfliktu záujmov. Dbá na to, aby u zainteresovaných osôb vystupujúcich na strane žiadateľov a osôb vystupujúcich na strane rozhodujúcich a hodnotiacich subjektov (ďalej len "zainteresovaných osôb") nedochádzalo k stretu verejných a súkromných záujmov (ďalej len "konflikt záujmov"). Konfliktom záujmov sa rozumie situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia s prípravou, implementáciou výziev na podávanie projektov z fondov EÚ, s hodnotením a schvaľovaním predkladaných projektov. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov európskych fondov, Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov. Pravidlo konfliktu záujmov v zmysle uznesenia vlády č. 141/2005 je zverejnené v plnom znení na internetovej stránke PPA http://www.apa.sk/, v časti „Do pozornosti“.

D. Stanovený kurz pre účely posúdenia (prepočtu) maximálnej a minimálnej výšky oprávnených nákladov na projekt medzi EUR a SKK je 37, 541 SKK.
Kontakt: Podrobné informácie týkajúce sa tejto výzvy, ako aj objasnenie podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre príslušné opatrenie (otázky oprávnenosti žiadateľa, oprávnenosti činností a nákladov, kritériá spôsobilosti, hodnotiace kritériá a pod.) môžu žiadatelia získať osobne na oddelení vonkajších vzťahov odboru vonkajších vzťahov PPA na adrese Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, telefonicky na č. 02/592 66 380, 02/527 33 800, faxom na č. 02/529 65 033, emailom na adrese office@apa.sk alebo zmilkova@apa.sk, ako aj na regionálnych pracoviskách PPA. Adresy a telefónne čísla regionálnych pracovísk PPA, ktoré zodpovedajú na Vaše otázky sú uvedené v Príručke pre žiadateľa (str. 63) zverejnenej na internetovej stránke PPA http://www.apa.sk/, v časti "Plán rozvoja vidieka“ → „Metodika pre tvorbu projektov pre PRV" → „A. Bratislavský kraj“.
PPA poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211 /2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (§ 16 až §18 citovaného zákona).

Na otázky prijaté v písomnej podobe (poštou, faxom) bude odpovedané písomne, otázky prijaté elektronickou poštou budú zodpovedané elektronickou poštou odborom vonkajších vzťahov. Lehota na vybavenie žiadostí o poskytnutie informácie je v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (tj. 10 dní odo dňa prijatia žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov a v prípade závažných dôvodov predĺžená o 10 dní).
Najčastejšie kladené otázky a odpovede budú zverejnené na internetovej stránke http://www.apa.sk/. PPA si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeny vykonať opravu vo zverejnených odpovediach, pričom opravené odpovede budú zvýraznené s označením vykonanej zmeny.
Všetky odpovede zverejnené na internetovej stránke alebo poskytnuté žiadateľovi v písomnej forme sa považujú za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade potreby odvolávať. Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nie je možné považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolávať.

E. Ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR budú podmienené dostatkom finančných prostriedkov.

F. Prílohy

1. Plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2004 - 2006 www.mpsr.sk
2. Metodika pre tvorbu projektov v rámci PRV SR www.apa.sk
Časť A.
I. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Plánu rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj – oblasť Cieľa 2 a nezaradené oblasti.
II. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre verejný sektor
III. Záväzná osnova projektu pre neziskové opatrenia Pozemkové úpravy
V. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre verejný sektor

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539