Oznámenie pre žiadateľov v rámci Sektorového operačného programu – Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pre opatrenie č. 1.2 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych ( 2006-03-06 )


1. Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej PPA) prijala od 1. do 15. 6. 2005 v rámci uvedeného
opatrenia 208 žiadostí v celkovej hodnote verejných výdavkov 3,352 mld. Sk. PPA následne
vypracovala v zmysle platných pracovných postupov zoznam prijatých žiadostí, ktoré boli
zoradené podľa pridelených bodov na základe platných hodnotiacich kritérií. Tento zoznam bol
zverejnený na internetovej stránke PPA dňa 3. 8. 2005. V súčasnosti PPA vyhodnocuje žiadosti,
pričom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej zmluva) budú uzavreté so žiadateľmi do výšky 100% súčasného finančného limitu, t.j. 1,018 mld. Sk.
2. Pri žiadostiach, ktoré spĺňajú kritériá spôsobilosti, môže PPA vyzývať žiadateľov, aby
v stanovenom termíne (do 10 pracovných dní od dátumu prevzatia výzvy na doplnenie žiadosti)
zdokumentovali spôsob financovania projektu deklarovaný v žiadosti vo výške minimálne 90%
z oprávnených nákladov na projekt, pričom sa bude akceptovať:
a) úverová zmluva s príslušnou bankou o poskytnutí úveru na financovanie projektu podpísaná
oboma zmluvnými stranami (v zmysle predloženého rozpočtu projektu) – cudzie zdroje.
Úverová zmluva nemôže obsahovať klauzulu, ktorá akýmkoľvek spôsobom bude brániť
realizácii projektu bez podpisu zmluvy s PPA.
b) vinkulovaný vklad žiadateľa v prospech PPA za účelom financovania projektu (v zmysle
predloženého rozpočtu projektu) – vlastné zdroje,
c) vinkulovaný vklad tretej osoby v prospech PPA za účelom financovania projektu (v zmysle
predloženého rozpočtu projektu) – cudzie zdroje,
d) platby žiadateľa poskytované PPA v rámci Programov SAPARD, SOP, PRV a priamych platieb,
pričom ich relevantnosť si PPA preverí,
e) uhradené faktúry vrátane výpisov z bankových účtov (fotokópie) súvisiace s realizáciou
predloženého projektu,
f) stav zásob a/alebo krátkodobých pohľadávok z obchodného styku (PÚ) /pohľadávok (JÚ)
v peňažnom vyjadrení max. do výšky 10% z celkovej výšky hodnoty projektu (v zmysle
predloženého rozpočtu projektu) – vlastné zdroje - na základe Súvahy (PÚ) / Výkazu o majetku
a záväzkoch (JÚ) riadnej účtovnej závierky k 31.12.2005.
V prípade, ak žiadateľ v stanovenom termíne nedoloží požadované doklady v zmysle výzvy na
doplnenie žiadosti, projekt bude z ďalšieho spracovania vyradený z dôvodu nekompletnosti,
nakoľko žiadateľ nepreukázal PPA pravdivosť ním uvádzaných údajov a informácií o spôsobe
financovania predloženého projektu. PPA si vyhradzuje právo neakceptovať pri podpise zmluvy
predložený aktualizovaný harmonogram realizácie projektu v prípade, ak tento nebude v súlade
s deklarovaným spôsobom preukázania financovania projektu, ktorý je žiadateľ povinný
dodržiavať.
3. Povinnosť preukazovať financovanie projektov vo výške minimálne 90% z oprávnených nákladov
na projekt sa nebude vzťahovať na tých žiadateľov, ktorí splnia všetky nasledovné podmienky
(posudzovanie sa bude vykonávať na základe účtovných výkazov k 31. 12. 2004):
a) Čistý pracovný kapitál > 0
Čistý pracovný kapitál (ČPK) vyjadruje, aká časť obežného majetku je v podniku k dispozícii
nad rámec krátkodobých záväzkov (definuje rezervu, s ktorou je možné operatívne narábať).
Vyjadruje tiež akú časť obežného majetku podnik financuje krátkodobými záväzkami a akú
časť dlhodobými zdrojmi. Ak je hodnota ČPK záporná, vzniká nekrytý dlh, ktorý napovedá, že
podnikateľský subjekt nie je schopný splácať svoje krátkodobé záväzky a nedisponuje
dostatkom prostriedkov na rozbehnutie prevádzky investície.
b) - Pre subjekty účtujúce v podvojnom účtovníctve - Zlaté bilančné pravidlo
Neobežný majetok ≤ Vlastný kapitál + Dlhodobý cudzí kapitál
Obežný majetok ≥ Krátkodobý cudzí kapitál
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)
2
Zlaté bilan né pravidlo vyžaduje, aby sa na obstaranie dlhodobo viazaného kapitč álu
(neobežného majetku) využili finančné zdroje, ktoré sú dlhodobo k dispozícií. Pričom má
platiť, že dlhodobých zdrojov je viac, ako je objem neobežného majetku. V tomto prípade je
podnik prekapitalizovaný (časť dlhodobých finančných zdrojov má možnosť použiť na
financovanie obežného majetku). Primeraným zdrojom financovania ostatného obežného
majetku je krátkodobý cudzí kapitál.
- Pre subjekty účtujúce v jednoduchom účtovníctve - Celková zadĺženosť aktív ≤ 50%
Celková zadĺženosť aktív vyjadruje, do akej miery sa cudzie zdroje používajú na
financovanie celkových aktív podniku.
c) Celková výška projektu/projektov predložených žiadateľom v rámci tohto kola a opatrenia
nepresahuje výšku celkových výnosov/príjmov žiadateľa.
4. Pri žiadostiach, ktoré spĺňajú kritériá spôsobilosti, bude PPA vyzývať žiadateľov, aby
v stanovenom termíne (do 10 pracovných dní od dátumu prevzatia výzvy na doplnenie žiadosti)
preukázali plánovaný odbyt produkcie v súlade s prvým rokom finančného plánu (Tabuľka č. 1
Finančného plánu). Plánovaný odbyt produkcie je žiadateľ povinný naplniť do výšky min. 90%.
Všetci vyzvaní žiadatelia sú povinní predložiť zoznam odberateľov s nasledovnými údajmi:
Odberateľ
(obchodný názov,
sídlo, IČO)
číslo z
mluvy/objednávky
medzi žiadateľom a
odberateľom
Platnosť
zmluvy/
objednávky
od - do
Typ produkcie
(spracovateľský
sektor)
Plánovaný
odbyt
produkcie / rok
Pečiatka a
podpis
odberateľa
V prípade nepredloženia kompletného zoznamu odberateľov v stanovenom termíne, bude projekt
vyradený z ďalšieho spracovania z dôvodu nesplnenia špecifického kritéria č. 4.
5. Na základe písomných podnetov od žiadateľov PPA vykonáva v 9. týždni t. r. kontrolu bodového hodnotenia žiadostí.
Podpisovanie zmlúv pre projekty, ktoré budú schválené v rámci súčasného finančného limitu, sa uskutoční na RP PPA dňa 31. 3. 2006.
Vyraďovanie nevyhovujúcich žiadostí sa bude uskutočňovať priebežne.
PPA, v zmysle vyššie uvádzaných skutočností vyzýva žiadateľov, aby dôkladne zvážili, príp.
prehodnotili svoje požiadavky na čerpanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov v rámci
predložených žiadostí. V prípade späťvzatia žiadosti je žiadateľ povinný túto skutočnosť oznámiť
PPA písomnou formou.

Ing. Vadim Haraj
generálny riaditeľ

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539