Pozvánka na kurz AGROENVIRONMENT 20. - 22.marca 2006. ( 2006-03-06 )

Agroinštitút Nitra, Centrum celoživotného vzdelávania Vás pozýva na kurz

Základná príprava - AGROENVIRONMENT

Záväzná prihláška
Meno, priezvisko, titul:..................................................................…..
Organizácia(adresa,PSČ):....................................................................
Pracovné zaradenie:.............................................................................
tel.:..............................fax:...................e-mail:.....................................
Bankové spojenie...................................................................................
IČO..................................................DIČ................................................
IČ DPH ..............................................

Záväznú objednávku prosím označte krížikom!

STRAVOVANIE 20.3. 2006 21.3. 2006 22.3. 2006
raňajky (49,-Sk)
obed (89,-Sk)
večera (70,-Sk)


Potvrdzujem, že sme uhradili účastnícky poplatok vo výške ...................Sk a poplatok za stravovanie vo výške.........................Sk na účet Agroinštitút Nitra, Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000072567/8180, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 6013


Dátum: Podpis a pečiatka :Základná príprava - AGROENVIRONMENT


Termín konania: 20. – 22.3. 2006, miestnosť A1


Cieľ: poskytnúť subjektom pôsobiacim v poľnohospodárstve potrebné informácie na dodržanie požiadaviek v súvislosti s agroenvironmentálnym hospodárením, oboznámiť potenciálnych účastníkov agroenvironmentálneho programu s negatívnymi dopadmi poľnohospodárskych postupov na životné prostredie a odporúčanými výrobnými postupmi na ochranu a zlepšenie životného prostredia


Kurz je určený: pre fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

Rozsah kurzu: 24 hodín


Obsah kurzu:

I. Životné prostredie a poľnohospodárstvo
1. Negatívne dopady poľnohospodárskej výroby na životné prostredie
2. Národné legislatívne nástroje na podporu ochrany životného prostredia
poľnohospodárskej krajiny

II. Agroenvironmentálny program SR
1. Priority a ciele agroenvironmentálneho programu
2. Plán rozvoja vidieka a agroenvironmentálna podpora

III. Životné prostredie vo vzťahu k farmárskej praxi
1. Správna farmárska prax
2. Ochrana životného prostredia pri použití čistiarenských kalov vo farmárskej
praxi
3. Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi – nitrátová smernica vo
farmárskej praxi
4. Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín vo
farmárskej praxiZákladná príprava - AGROENVIRONMENT


IV. Životné podmienky zvierat, welfare zvierat
1. Ochrana zvierat chovaných na hospodárske účely


V. Ekologické poľnohospodárstvo
1. Ekologické systémy v rastlinnej výrobe
2. Ekologické systémy v živočíšnej výrobe
3. Kontrolný systém a certifikácia
4. Ekonomika výroby v ekologickom poľnohospodárstve


Organizačný garant: Mgr. Kristína Páleníková
tel.: 037/7910223, fax.: 037/7910159
e-mail: kpalenikova@agroinstitut.sk

Školiaci kurz je akreditovaný MŠ SR. Po jeho absolvovaní a vykonaní záverečnej skúšky absolventi obdržia certifikát.

Organizačné pokyny:
1. Registrácia účastníkov: v prvý deň školiaceho kurzu o 9.00 hod. pred miestnosťou A1
2. Autobusové spojenie zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19, resp. linkami 8, 14, 15, 32 na zastávku Akademická.
3. Možnosť zabezpečenia celodennej stravy. Prosíme vyznačiť v záväznej prihláške a uhradiť spolu s účastníckym poplatkom
4. Možnosť rezervácie ubytovania v hoteli Agroinštitút Nitra telefonicky na č. 037/7910 111, 037/6533 361
5. Záväznú prihlášku s avízom o platbe zašlite obratom najneskôr do 13.3. 2006 na adresu:
Referát poradenstva a tvorby projektov, Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra, faxom na: 037/79 10 159, príp. e-mailom.
6. Účastnícky poplatok: 2 500,- Sk (v cene: školné)
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000072567/8180
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 6001, IČO: 156 540
7. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre Agroinštitút, ako aj pre účastníka, resp. jeho vysielajúcu organizáciu.
8. V prípade neúčasti prihláseného sa účastnícky poplatok nevracia.


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539