Pozvánka na kurz AGROENVIRONMENT ( 2006-02-20 )

AGROINŠTITÚT Nitra vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR

Centrum celoživotného vzdelávania Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu pre subjekty poľnohospodárskej prvovýroby
Základná príprava AGROENVIRONMENT

Termín konania: 20. – 22.3. 2006, miestnosť A1
Kurz je určený: pre fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

Obsah kurzu:

I. Životné prostredie a poľnohospodárstvo
1. Negatívne dopady poľnohospodárskej výroby na životné prostredie
2. Národné legislatívne nástroje na podporu ochrany životného prostredia
poľnohospodárskej krajiny

II. Agroenvironmentálny program SR
1. Priority a ciele agroenvironmentálneho programu
2. Plán rozvoja vidieka a agroenvironmentálna podpora

III. Životné prostredie vo vzťahu k farmárskej praxi
1. Správna farmárska prax
2. Ochrana životného prostredia pri použití čistiarenských kalov vo farmárskej
praxi
3. Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi – nitrátová smernica vo
farmárskej praxi
4. Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín vo
farmárskej praxi

IV. Životné podmienky zvierat, welfare zvierat
1. Ochrana zvierat chovaných na hospodárske účely

V. Ekologické poľnohospodárstvo
1. Ekologické systémy v rastlinnej výrobe
2. Ekologické systémy v živočíšnej výrobe
3. Kontrolný systém a certifikácia
4. Ekonomika výroby v ekologickom poľnohospodárstve

Účastnícky poplatok: 2 500,- Sk

Organizačný garant: Mgr. Kristína Páleníková
tel.: 037/7910223, fax.: 037/7910159
e-mail: kpalenikova@agroinstitut.sk

Záväznú prihlášku s avízom o platbe zašlite obratom najneskôr do 13.3. 2006 na adresu:
Referát poradenstva a tvorby projektov, Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra, faxom na: 037/79 10 159

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539