VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O SCHVÁLENIE PODNIKU NA VÝROBU MASLA. ( 2006-02-06 )

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O SCHVÁLENIE PODNIKU NA VÝROBU, PRIDÁVANIE ZNAČKOVACÍCH LÁTOK A BALENIE KONCENTROVANÉHO MASLA URČENÉHO NA OKAMŽITÚ SPOTREBU V SPOLOČENSTVE PODĽA NK (ES) č. 429/90

Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o poskytovaní podpory na koncentrované maslo určené na okamžitú spotrebu v spoločenstve
V y z ý v a
uchádzačov (žiadateľov) na predkladanie žiadosti o schválenie podniku na výrobu, pridávanie značkovacích látok a balenia koncentrovaného masla (ďalej len "KM") určeného na okamžitú spotrebu v spoločenstve osobne, alebo poštou na PPA, Sekcia organizácie trhu, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, resp. Odbor regulácie trhu so živočíšnymi komoditami PPA, Bratislava, Trenčianská 55 (nákup spotrebiteľom na účel konečného spracovania vrátane nákupov hotelov, reštaurácií, nemocníc, domovov dôchodcov, školských zariadení, ústavov pre výkon väzby a všetkých podobných zariadení na účel prípravy jedál určených na okamžitú spotrebu). Maslo, alebo smotana použitá na výrobu KM musia pochádzať z trhu spoločenstva, musia byť vyrobené v spoločenstve a nesmú byť predmetom nákupu intervenčných miest v niektorom členskom štáte.
V zmysle NK (ES) č. 1898/05 čl. 63 ods. 2 schválenie podniku môže byť udelené iba ak:
· (a) bol schválený podľa čl. 4 NR (ES) 853/04,
· (b) má vhodnú technickú prevádzku,
· (c) má kapacitu na spracovanie minimálne dvoch ton koncentrovaného masla za mesiac,
· (d) má budovy, kde sa dajú prípadné zásoby nemaslového tuku oddelene skladovať a identifikovať,
· (e) sa zaviaže viesť stále záznamy a podpornú dokumentáciu o dodávateľoch používaného masla a smotany, dátume výroby koncentrovaného masla, množstve a zložení získaného koncentrovaného masla, dátume odobratia produktu a menách a adresách odberateľov, doložené dodacími listami a faktúrami,
· (f) sa zaviaže predkladať svoje výrobné programy pre každú dávku v súlade s ustanoveniami stanovenými príslušným čl. štátom orgánu zodpovednému za kontroly uvedené v čl. 67.
Ak podnik spracováva rôzne produkty s oprávnením na príspevok, alebo na zníženie ceny, musí sa taktiež zaviazať:
· že bude viesť záznamy uvedené v ods. 2 písm. e) samostatne,
· že spracuje uvedené produkty postupne za sebou.
Metodický postup a formuláre žiadosti vrátane dodatkov nájdete:
Metodický pokyn k nariadeniu (ES) č. 1898/05 Kapitola III o konaní vo verejnej súťaži na poskytnutie podpory na koncentrované maslo (ďalej len "KM") určené na okamžitú spotrebu. . .
Bližšie informácie môžete získať priamo na ústredí PPA, osobne na odbore regulácie trhu so živočíšnymi komoditami PPA, Bratislava, Trenčianska 55, č. tel. 02/ 582 43 308.


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539