Nová možnosť čerpania finančných prostriedkov na lesné spoločenstvá. ( 2006-02-06 )

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre

Podopatrenie č. 2.1.2 Verejno-prospešné investície - neziskové investície

Žiadosti sa predkladajú v termíne od 03.04.2006 do 19.04.2006.

Stručná charakteristika podopatrenia:
Oprávnené činnosti:

- obnova produkčného potenciálu lesov poškodených prírodnými pohromami a požiarmi (abiotickými činiteľmi) ako aj realizácia vhodných preventívnych opatrení
– obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie a výchova lesov
- investície na výrazné zlepšenie ekologickej a sociálnej hodnoty lesov
– realizácia projektov ozdravných opatrení v lesoch poškodených imisiami
- obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie, výchova lesov poškodených imisiami, revitalizačné a melioračné aktivity
- investície na výrazné zlepšenie ekologickej a sociálnej hodnoty lesov
- obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie a výchova lesov poškodených biotickými škodcami
- investície na výrazné zlepšenie ekologickej a sociálnej hodnoty lesov
- obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie a výchova lesov v horských oblastiach s cieľom zvýšiť ich biologickú diverzitu a znížiť riziko pôdnej erózie
- investície na výrazné zlepšenie ekologickej a sociálnej hodnoty lesov
- obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie a výchova lesov v tých oblastiach, kde náklady prevyšujú príjmy z hospodárskej činnosti, alebo kde si to vyžaduje verejný záujem
- investície na výrazné zlepšenie ekologickej a sociálnej hodnoty lesov a obnova produkčného potenciálu lesov - výstavba/dokončenie, rekonštrukcia a prestavba lesných ciest

Oprávnené náklady:
- priame náklady (materiál vrátane sadbového materiálu lesných drevín, práce a osobné náklady), pričom hodnota vlastnej práce môže byť do výšky 35% materiálových nákladov na realizáciu oprávneného projektu;
-investície do dlhodobého hmotného majetku – náklady na výstavbu/dokončenie, rekonštrukciu a prestavbu lesných ciest zaradených do neziskových investícií.

Miesto realizácie projektu:
Investície sa musia realizovať na území Slovenskej republiky v oblasti cieľa 1: Západné Slovensko (územie Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja), Stredné Slovensko (územie Žilinského a Banskobystrického kraja), Východné Slovensko (územie Košického a Prešovského kraja) a NEVZŤAHUJE sa na územie Bratislavského kraja a na nezaradené oblasti.

Intenzita pomoci:
Maximálne 95% z celkových oprávnených nákladov (75% EAGGF, 20% SR) a 5% tvoria vlastné zdroje.

Výška oprávnených nákladov na projekt: min. 1 000 €; max. 625 000 €.

Oprávnený žiadateľ:
Súkromní vlastníci lesov a/alebo ich združenia, užívatelia lesov a/alebo ich združenia, obce a/alebo ich združenia, vlastníci a/alebo užívatelia cirkevných lesov a štátne organizácie lesného hospodárstva.Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539