VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH SUŠENÉ ODSTREDENÉ MLIEKO PRE ÚČELY INTERVENČNÉHO SKLADOVANIA. ( 2006-02-03 )


Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o intervenciách sušeného odstredeného mlieka

V y z ý v a
uchádzačov (žiadateľov) na predkladanie žiadostí o schválenie podnikov vyrábajúcich sušené odstredené mlieko (ďalej len SOM) pre účely intervenčného skladovania, osobne, alebo poštou na PPA, Sekcia PPaOT, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava resp. Odbor regulácie trhu so živočíšnymi komoditami PPA, Bratislava, Trenčianska 55.

V zmysle NR č. 1255/99 čl. 7 a NK č.214/01 (EHS) žiadateľom o schválenie podniku vyrábajúcich SOM pre účely intervenčného skladovania môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaviaže prijať následovné záväzky :

Je schválený podľa článku 4 Nariadenia Rady (ES) č. 853/2004
Zaviaže sa, priebežne viesť príslušným miestom stanovené knihy došlého a odoslaného tovaru a v nich zaznamenať pre každú dávku SOM, cmaru a srvátky pôvod výstupných výrobkov, z nich vyrobené množstvá odstredeného mlieka, cmaru a srvátky, vonkajšiu úpravu, označenie a dátum vyskladnenia (pozri tiež bod 12).
Prehlási, že je pripravený podrobiť výrobu SOM, ktoré je prípadne ponúkané pre intervenciu, osobitnej kontrole.
Zaviaže sa, upovedomiť príslušné kontrolné miesto najmenej dva pracovné dni vopred o svojom úmysle vyrábať SOM na prevzatie do intervencie.
Žiadosti o povolenie je potrebné podávať na formulároch, ktoré vydáva PPA za každú prevádzkáreň osobitne. Predpokladom pre povolenie je, aby žiadateľ (výrobca) predložil v dvojitom vyhotovení nasledovné podklady:

územný a situačný plán prevádzkových priestorov, v ktorých sa má SOM vyrábať a skladovať,
popis existujúcich technických zariadení na výrobu SOM,
popis predpokladaných výrobných postupov a k tomu potrebných spracovávaných množstiev odstredeného mlieka, ako aj druh a množstvo výroby iných výrobkov, predovšetkým sušeného cmaru a sušenej srvátky, s uvedením predpokladanej výťažnosti.
Povolenie bude pridelené výrobcovi pre každú prevádzkáreň osobitne. Súčasne sa uskutoční pridelenie čísla povolenia. Pri neplnení podmienok je možné schválenie prevádzke dočasne, alebo úplnom rozsahu odobrať, v závislosti od závažnosti zistených nedostatkov pri kontrole na mieste.

Metodický postup a formuláre žiadosti vrátane dodatkov nájdete tu:
Metodický pokyn pre verejné skladovanie sušeného odstredeného mlieka - nákup za intervenčnú cenu..

Bližšie informácie môžete získať priamo na ústredí PPA, osobne na odbore regulácie trhu so živočíšnymi komoditami PPA, Bratislava, Trenčianska 55, č. tel. 02/ 582 43 308.


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539